Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Kì 2

Bộ 9 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 gồm đáp án + tệp tin nghe được Mực Đỏ sưu tầm và đăng tải, giúp thầy/cô tsi khảo để xây dựng đề cương ôn tập, đề thi cuối năm.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 kì 2

9 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh có đáp án + tệp tin nghe góp học sinc ôn tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị mang lại kì thi cuối năm.


Mục lục bài bác viết


Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + file nghe – Đề số 1

I. LISTENING

Task 1. Listen và tick. There is one example.

Example:


*
*
*
*
*
9 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 gồm giải đáp và file nghe 20

Task 3. Listen & circle the correct answers. There is one example.

Xem thêm: Phát Hiện Thú Vị: Đề Thi Thử Văn Nam Định 2018 Môn Văn Sở Gd&Đt Nam Định

Key:1. B 2. C 3. A 4. C 5. B

II. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

1. swyên 2. football 3. seafood 4. badminton 5. boat cruise

Task 2. Order the words. There is one example.1. What are you going to lớn bởi there?2. I’m going khổng lồ explore caves in the mountains.3. We are going to fly kites in the countryside.4. Are you going lớn take a boat cruise?5. Where are you going this summer holiday?

Task 3. Read và write YES or NO. There is one example (0).

1. YES 2. NO 3. YES 4. NO 5. NO

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + file nghe – Đề số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + tệp tin nghe – Đề số 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + file nghe – Đề số 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 6

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 gồm đáp án + tệp tin nghe – Đề số 7

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 8

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 gồm đáp án + file nghe – Đề số 9

Tải về bộ 9 đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + tệp tin nghe