Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tsi khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu ttê mê khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 Học kì 1, Học kì 2 tất cả đáp án

Sở đề tổng thích hợp Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có giải đáp, cực gần kề đề chấp nhận bao gồm các đề thi giữa kì, đề thi học tập kì khiến cho bạn đạt điểm cao trong số bài bác thi môn Tiếng Anh 4.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4

Tải xuống


Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ bỏ không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. school B. go C. come D. have

3. A. December B. October C. Australia D. March

4. A. cook B. skip C. skate D. can

Exercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. go B. gos C. goes D. going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. have sầu B. has C. khổng lồ have sầu D. haves

3. He can …………. the piano very well.

A. play B. playing C. to lớn play D. plays

4. Lili và Alan …………. homework at 7 o’clochồng.

A. do B. dos C. does D. to lớn do

5. Her friends lượt thích ………….. after school.

A. going B. having C. skating D. getting

6. Nam …………….TV at 3p.m every day.

A. watch B. watchs C. watches D. watching

Exercise 3: Sắp xếp những tự sau thành câu trả chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: Gạch chân cùng sửa lỗi không đúng trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where do you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Do you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau quý phái giờ đồng hồ Anh

1. Cô ấy là một trong những học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ quốc gia Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn chúng ta không ít.

___________________________________________________

4. Hôm ni là sản phẩm công nghệ mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have sầu today?

3. When bởi vì we have sầu Math?

4. I go khổng lồ primary school from Monday khổng lồ Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. bởi vì ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng Giáo dục cùng Đào sinh sản .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Question 1: Chọn từ bỏ khác loại

1. A. about B. where C. how D. who

2. A. collect B. read C. vày D. like

3.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Chọn Hướng Đại Lợi Năm 2019 Đại Lợi Hướng Nào, Năm 2021 Xây Nhà Hướng Nào Tốt

A. Art B. Music C. subject D. History

4. A. xanh B. puppet C. purple D. red

Question 2: Dựa vào tnhãi ranh để xong các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have sầu __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: Chọn từ phù hợp vào hộp thoại nhằm điền vào khu vực trống

happy Engl& friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her miễn phí time, she goes to music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: Tìm lỗi không đúng trong số câu sau cùng sửa lại đến đúng

1. She don’t like playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ khổng lồ.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have sầu English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want to fly a kite.

2. They went khổng lồ school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn tự khác loại

1. A. writerB. musicianC. factoryD. singer

2. A. riceB. timeC. vegetableD. milk

3. A. marketB. wishC. haveD. play

4. A. fat B. worker C. tall D. slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clochồng.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve sầu.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’cloông chồng.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) phù hợp vào nơi trống