Đề thi tiếng anh lớp 5 giữa kì 1

Sở 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 bao gồm đáp án

Với Bộ 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 tất cả câu trả lời được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Tiếng Anh 5 của các ngôi trường bên trên toàn nước sẽ giúp học sinh bài bản ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm trên cao trong số bài thi Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 giữa kì 1

*

Tải xuống

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tạo .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Read & complete

like vì TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast và then go to lớn school. After school, I (2) ____________ vì homework with my classmates. Then I often go to the sport centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read & answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the buổi tiệc nhỏ. They gave me presents like comic books, robots & a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice cream. We drank fruit juice. We lịch sự English & Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went to lớn Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong vị at the party?

____________________________________

4.What did Linda do at the Party?

____________________________________

III. Read and tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to lớn school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a xe đạp to lớn school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read & write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes to the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang & happily.

*

V. Put the words in order to make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án & Thang điểm

I.

1. vì chưng 2. usually 3. play 4. TV 5. like

Dịch:

Xin chào, tôi tên là Nam. Tôi dậy nhanh chóng vào buổi sáng. Tôi lũ dục, bữa sáng với sau đó tới trường. Sau Lúc tan học, tôi thường có tác dụng bài bác tập về nhà với chúng ta cùng lớp. Sau kia tôi hay đi mang lại trung trung khu thể dục thể thao với chơi bóng đá. Vào trời tối, thỉnh thoảng tôi xem ti vi. Tôi phù hợp coi phyên ổn sau giờ đồng hồ bữa tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went to his birthday tiệc nhỏ.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Chủ nhật tuần trước đó là ngày sinch nhật của tôi. Tôi đang mời một vài ba bàn sinh hoạt của tôi cho tđắm say tham dự lễ hội sinch nhật. Họ sẽ khuyến mãi ngay tôi rất nhiều món rubi nlỗi chuyện tranh, robot, cùng một nhỏ gấu bông. Chúng tôi đang ăn bánh, kẹo, trái cây với kem. Chúng tôi sẽ uống nước xay củ quả. Chúng tôi sẽ hát nhiều bài bác hát giờ đồng hồ Anh với giờ Việt. Và công ty chúng tôi đã và đang nhảy đầm nữa. Phong đang nghịch ghi ta với Lindomain authority đùa lũ piano. Bữa tiệc kết thúc vào lúc 7 giờ đồng hồ buổi tối. Chúng tôi sẽ siêu thích bữa tiệc đó tương đối nhiều.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you bởi vì on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào sinh sản .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always bởi vì morning exercise
2. What’s the village like? b. twice a week
3. What bởi you vì in the morning? c. It’s small và quiet
4. How often vày you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went to lớn / Phu Quoc / islvà / I.

………………………………………………………..

3. vày / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go lớn the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave sầu her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food & drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. am b. was c. will be d. stay

2. What did you vị last night? – I ………….my homework.

a. did b. vì c. does d. will do

3. Last year, I went home …………..xe taxi.

a. by b. in c. at d. on

4. ………..will you bởi at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án và Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went lớn Phu Quoc isl&.

3. What will you vày tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read & complete.

1. Sunday 2. did 3. vì 4. had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. flat B. road C. cottage D. villa

2. A. lane B. house C. road D. street

3. A. quiet B. bigger C. pretty D. crowed

4. A. always B. usually C. early D. often

5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing

6.

Xem thêm: Cuộc Đời Tươi Đẹp: Ngoại Tình, Chuyện Hay "Truyện"? (P Ngoại Tình, Chuyện Hay Truyện

A. morning B. afternoon C. running D. evening

7. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have sầu nice food

8. A. watch B. came C. go D. have

9. A. did B. went C. played D. had

10. A. surfed B. played C. prepared D. got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go to the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How vày you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin và the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai Ba Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read và answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates khổng lồ the các buổi party. They gave me presents lượt thích comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We quý phái English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar và Lindomain authority played the piano. The các buổi party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went to Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vày at the party?

________________________________

5. What did Lindomain authority bởi at the party?

__________________________________

6. What time did the party end?

___________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers and the elephants.

IV. Read & answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday buổi tiệc ngọt was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went lớn his birthday tiệc nhỏ.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo nên .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read và match

*

Part 2: 7-12. Read và tichồng true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go to school every day except Saturday và Sunday. I have sầu four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music và English. I have Maths và Vietnamese every school day. I have Music once a week and English four times a week.

EXAMPLE. - His name is Nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes khổng lồ school from Monday to lớn Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths và Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences khổng lồ make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy và crowded but the food was delicious.

15. I went lớn Ho Chi Minch thành phố.

16. Yes, I will.

17. What vì chưng you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What vì chưng you vì last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read and complete.

four emails practise Monday Minh Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minc. I go lớn school from (19)______ lớn Friday. I have sầu Maths và (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ to lớn my friend Ha lyên ổn in Malaysia. I learn English (24) __________ I want to watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words to lớn make sentences.

Example. early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read và complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates lớn the các buổi tiệc nhỏ. They gave sầu me presents like comic books, robots & teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice-cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar và Lindomain authority played the piano. The các buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went to lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong bởi at the party?

________________________________

17. What did Linda vì at the party?

__________________________________

18. What time did the tiệc ngọt end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where vì you live? _________________________________

22. Who bởi vì you live sầu with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How bởi vì you learn English? ________________________________

25. How bởi you practice speaking English? ________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. READING

Part 1. Read & match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read & tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number to lớn make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read và complete.

19. Monday đôi mươi. Vietnamese 21. four 22. practice 23. emails 24. because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read và complete

1. village 2. motorbike 3. boat 4. peacochồng 5. zoo 6. countryside
Part 2. Reorder the words to lớn make sentences.