De thi tiếng anh lớp 5 kì 1 năm 2021

Ôn tập chất vấn cuối kì 1 giờ Anh lớp 5

Đề thi giờ anh lớp 5 học kì một năm 2020 - 2021 - Đề 2 vày Tìm Đáp Án trường đoản cú soạn và đăng thiết lập sau đây tổng đúng theo những dạng bài bác tập trắc nghiệm phổ cập trong đề thi học tập kì 1 lớp 5 đi kèm theo giải đáp.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 5 kì 1 năm 2021

Bài soát sổ trắc nghiệm với tự luận Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 1 tổng thích hợp những dạng bài tập thông dụng giúp học viên lớp 5 củng thay kỹ năng và kiến thức với chuẩn bị đến kì thi vào cuối kỳ tiếp đây. Hình như những em rất có thể tham khảo tư liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời những em tham khảo bài bác tiếp sau đây.


Đề thi tiếng anh lớp 5 học tập kì một năm 20trăng tròn - 2021

Ôn tập kiểm soát cuối kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 5 Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học tập kì một năm 20đôi mươi - 2021 - Đề 2

Bản quyền nằm trong về neftekumsk.comnghiêm cnóng đều hành động coppy vị mục tiêu thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the different stress

1. A. yesterday

B. elephant

C. crocodile

D. gorilla

2. A. around

B. monkey

C. quickly

D. circus

3. A. beautiful

B. quietly

C. kangaroo

D. everything

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. clock

B. city

C. class

D. come

2. A. waste

B. stand

C. bag

D. that

Exercise 3: Choose the correct answer

1. __________ vì chưng you go to the movies, Ruby? - Once a week

A. How

B. How often

C. When

D. When often

2. Jacob _______ in the playground now

A. skip

B. skips

C. is skipping

D. are skipping

3. I ________ khổng lồ music in my không tính tiền time

A. listen usually

B. am usually listening

C. usually listen

D. am going khổng lồ listen

4. ________ you go khổng lồ Mai’s birthday tiệc ngọt yesterday? - Yes, I ________.

A. Did - did

B. Do - do

C. Are - am

D. Will - will

5. They went __________ in the swimming pool near our house yesterday.

A. swim

B. swimming

C. are swimming

D. lượt thích swim

6. My brother & I will build __________ sandcastles on the beach.

A. sandcastles

B. houses

C. toy

D. doll

7. Ruby learns how lớn write English by __________ emails to lớn Mariam every day.

A. reading

B. learning

C. drawing

D. writing

8. Do you ________ English?

A. say

B. tell

C. talk

D. speak

Exercise 4: Give sầu the correct size of the verbs in brackets

1. Look! The plane (fly) towards the airport. It (land)

__________________________________________________

2. Where you (be) here, Peter? - I am here. I (read) in my room

__________________________________________________

3. You (play) soccer in the yard next Sunday?

__________________________________________________

Exercise 5: Read the passage và answer the questions

I am Long. Last week my sister & I went to lớn the zoo. There are lots of beautiful animals in the zoo. Both my sister & I lượt thích watching animals. We saw lions, elephants, zebras, pandas, tigers, peacocks, etc. My sister likes peacocks very much because they are beautiful. They have colorful feathers. I like elephants. They are svào và helpful. They are gentle, too. When I was there, the elephants sprayed water with their trucks. I took some photos of them. How about you? Do you lượt thích animals?

1. Where did Long and his go last week?

__________________________________________________

2. What did they see?

__________________________________________________

3. Does his sister like peacocks? Why?

__________________________________________________

4. What animals does he like?

__________________________________________________

5. What did the elephants bởi when he was there?

__________________________________________________

Exercise 6: Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. went/ to/ My/ last/ month./ family/ the/ circus/

__________________________________________________

2. never/ Mai/ kangaroos./ and Trang/ see/

__________________________________________________

3. We/ going to/ moon cakes/ eat/ are

__________________________________________________

Exercise 7: Read và complete the text with the words in the box

against

Sunday

because

friends

playing

My name is Quan. Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. The Sports Day is on (1) _________. I’m looking forward to lớn this day because I love sầu (2) _________ sports very much. I am going khổng lồ play football. Our class will play (3) ________ class 5D. They are a good team but we will try our best to lớn win the match. My (4) _________ join the Thể Thao Day, too. Lan Anh is going to lớn play badminton. Manh is going to play basketball. We all love sầu sports (5) ___________ playing sports is very good for health.

Xem thêm: Công Cụ Tính Lãi Suất Tiết Kiệm Online, Tính Lãi Tiền Gửi Có Kỳ Hạn

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 - Đề 2

Exercise 1: Choose the word that has the different stress

1. D

2. A

3. C

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. B

2. A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. C

4. A

5. B

6. A

7. D

8. D

Exercise 4: Give sầu the correct khung of the verbs in brackets

1. Look! The plane is flying towards the airport. It is going to lớn l&.

2. Where are you here, Peter? - I am here. I am reading in my room

3. Are you going khổng lồ play soccer in the yard next Sunday?

Exercise 5: Read the passage and answer the questions

1. They went to the zoo

2. They saw lions, elephants, zebras, pandas, tigers, peacocks, etc

3. Yes, she does. Because they are beautiful

4. He likes elephants

5. When he was there, the elephants sprayed water with their trunk.

Exercise 6: Reorder these words khổng lồ have sầu correct sentences

1. My family went lớn the circus last month

2. Mai & Trang never see kangaroos.

3. We are going lớn eat moon cakes.

Exercise 7: Read and complete the text with the words in the box

My name is Quan. Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. The Sports Day is on (1) ___Sunday______. I’m looking forward to this day because I love sầu (2) ____playing_____ sports very much. I am going khổng lồ play football. Our class will play (3) ____against____ class 5D. They are a good team but we will try our best khổng lồ win the match. My (4) ___friends______ join the Sport Day, too. Lan Anh is going lớn play badminton. Manh is going khổng lồ play basketball. We all love sports (5) ______because_____ playing sports is very good for health.

Trên trên đây Tìm Đáp Án sẽ ra mắt Đề thi giờ anh lớp 5 học kì một năm 2020 - 2021 - Đề 2. Mời các bạn xem thêm bài viết liên quan những tư liệu học tập lớp 5 hoặc như Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 1 năm 20đôi mươi - 2021 - Đề 1, ..... được update liên tiếp trên Tìm Đáp Án.