ĐỀ THI TIN HỌC GIỮA KÌ 2 LỚP 8

quý khách hàng vẫn coi bạn dạng rút gọn của tư liệu. Xem cùng cài đặt ngay bản khá đầy đủ của tư liệu tại phía trên (421.21 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Đề thi tin học giữa kì 2 lớp 8

- Chia sẻ tư liệu, đề thi miễn tổn phí.

Trang 1 A. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm) Hãy lựa chọn 1 lời giải đúng độc nhất vô nhị.

Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh như thế nào dưới đây được viết đúng?

A. for i:= 4 to 1 vày writeln(‘A’); B. for i= 1 to lớn 10 writeln(‘A’); C. for i:= 1 to 10 vì chưng writeln(‘A’); D. for i lớn 10 vày writeln(‘A’); Câu 2. Trong câu lệnh lặp: For i := 1 lớn 10 bởi j:= j + 2; write( j );

Khi chấm dứt câu lệnh lặp bên trên, câu lệnh write( j ); được tiến hành bao nhiêu lần?

A. 10 lần B. 5 lần C. 1 lần D. Không triển khai. Câu 3. Cho đoạn chương thơm trình: J:= 0;

For i:= 1 to lớn 5 bởi vì J:= j + i;

Sau Lúc triển khai đoạn công tác bên trên, quý giá của thay đổi j bằng bao nhiêu? A. 12 B. 22 C. 15 D. 42. Câu 4. Trong Pascal, câu lệnh như thế nào sau đây là đúng?

A. S:=1; B. i:=0; S:=1;

While SC. n:=2; while n

Câu 5. khi triển khai đoạn chương trình sau: n:=1; T:=50;

While n>trăng tròn bởi begin n:=n+5; T:=T - n end; Hãy cho thấy thêm quý hiếm của biến đổi T bởi bao nhiêu?

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

Câu 6. Khai báo phát triển thành mảng: A : array<1..7> of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 vị readln(A); nhằm gán cực hiếm cho những thành phần trong biến đổi A từ bàn phím, ta đang nhập được từng nào giá chỉ trị?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 7. Trong câu lệnh knhị báo biến mảng, tuyên bố như thế nào tiếp sau đây đúng:

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguim. B. Chỉ số đầu  chỉ số cuối. C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real. D. Cả bố ý trên.

Câu 8. Giả sử biến mảng A tất cả 5 phần tử với cực hiếm của những phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Lúc triển khai câu lệnh sau: tb:= 0; For i:= 1 to 5 vì tb := tb + A; Giá trị của vươn lên là tb là bao nhiêu?

A. 20 B. 18 C. 21 D. 22

B. Phần trường đoản cú luận: ( 6,0 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Viết cú pháp câu lệnh lặp cùng với chu kỳ không biết trước. Nêu buổi giao lưu của câu lệnh.

Câu 2. (4 điểm) Viết chương trình nhập điểm khám nghiệm học kỳ môn tin mang đến N học sinh và in ra màn hình. Với N cùng điểm kiểm soát được nhập tự keyboard (áp dụng phát triển thành mảng).

--- Hết ---

www.Giaitoan8.com

ĐỀ THI GIỮA KÌ 2


Xem thêm: Ngày 3/3 Là Ngày Gì - Tết Hàn Thực Là Ngày Gì

(2)

- Chia sẻ tài liệu, đề thi miễn chi phí.


Trang 2

HƯỚNG DẪN CHẤM

A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm – mỗi câu đúng 0,5 điểm).

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án B

C

C

A

D

B

D

A

B. Phần từ luận: (4 điểm)

CÂU

ĐÁP. ÁN

ĐIỂM

Câu 1

- Cú pháp câu lệnh: while bởi vì ;

- Hoạt động: lúc tiến hành câu lệnh công tác khám nghiệm

ĐK. Nếu ĐK đúng triển khai câu lệnh sau trường đoản cú khóa

vì với trở về bình chọn điều kiện. Nếu ĐK không đúng bỏ lỡ câu

lệnh sau từ khóa vì chưng và dứt.

1

1

Câu 2

Program trung_binh;

Uses crt;


Var n, i: integer;

Diem: array<1..50> of real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so luong hoc sinc N = ‘); Readln(n);

Writeln(‘Nhap diem mang đến tung hoc sinh’);