Đề Thi Tin Học Lớp 11 Học Kì 2

Sở đề thi học tập kì 2 môn Tin học lớp 11 năm 20đôi mươi – 2021 tất cả 2 đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 11 bao gồm đáp án chi tiết đương nhiên bảng ma trận đề thi.

Qua đó giúp các em học viên lớp 11 ôn thi thật giỏi nhằm đạt kết quả cao vào kỳ thi học tập kì 2 sắp tới đây. Đồng thời, cũng giúp thầy gia sư xem thêm Lúc ra đề thi học kì 2 lớp 11 cho các em học viên của mình. Chúc các bạn học tập xuất sắc.

Bạn đang xem: Đề thi tin học lớp 11 học kì 2


Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học tập lớp 11

Mức độNội dungNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTL
Bài 140
Bài 15Câu 3,4,6,8Câu 2,5,72.8
Bài 17Câu 1,9,10Câu 13.2
Bài 18Câu 24

Đề kiểm soát học kì 2 lớp 11 môn Tin học

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Chọn đáp án đúng và khoanh luôn vào.

Quý khách hàng vẫn xem: Bộ đề thi học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 11 năm 2020 – 2021


Câu 1: Khẳng định làm sao sau đây là đúng?

A. Chỉ có giấy tờ thủ tục bắt đầu có thể có tham mê số hình thức

B. Cả thủ tục cùng hàm hầu hết rất có thể tất cả tđắm say số vẻ ngoài.

C. Chỉ bao gồm hàm bắt đầu hoàn toàn có thể gồm tsay mê số bề ngoài.

D. Thủ tục và hàm nào thì cũng yêu cầu gồm tham số hiệ tượng.

Câu 2: Để biết bé trỏ tệp vẫn sống cuối mẫu của tệp f xuất xắc chưa, ta sử dụng hàm:

A. eof(f)

B. eoln(f)

C. eof(f, ‘trai.txt’)

D. foe(f)

Câu 3: Trong NNLT Pascal, khai báo nào sau đây là đúng lúc khai báo tệp văn bản?

A. Var f: String;

B. Var f: byte;

C. Var f = record

D. Var f: Text;

Câu 4: Câu lệnh cần sử dụng giấy tờ thủ tục phát âm tất cả dạng:

A. Read();

B. Read(,);

C. Read(, );

D. Read();

Câu 5: Tệp f có tài liệu nhằm đọc 3 cực hiếm bên trên từ bỏ tệp f với ghi các giá trị này vào 3 đổi mới x, y, z ta áp dụng câu lệnh:

A. Read(f, x, y, z);

B. Read(f, ‘x’, ‘y’, ‘z’);

C. Read(x, y, z);

D. Read(‘x’, ‘y’, ‘z’);

Câu 6: Câu lệnh cần sử dụng thủ tục ghi tất cả dạng:

A. Writeln();

B. Writeln(,();

C. Writeln(, );

D. Writeln();

Câu 7: Giả sử a = 5; b = 9; c = 15; nhằm ghi những cực hiếm trên vào tệp f gồm dạng là ta thực hiện thủ tục ghi:

A. Write(f, a,b,c);

B. Write(a, ‘ ’, b, ‘ ’, c);

C. Write(f, a, ‘ ’, bc);

D. Write(f, a ‘’, b‘’, c);

Câu 8: Trong Pascal nhằm khai báo tía đổi thay tệp văn bản f1, f2, f3 bắt buộc áp dụng giải pháp viết nào sau đây?

A. Var f1 f2 f3:text;

B. Var f1,f2,f3:text;

C. Var f1; f2;f3:text;

D. Var f1:f2:f3:text;

Câu 9: Nói về cấu tạo của một lịch trình bé, khẳng định như thế nào sau đây là không đúng?

A. Phần đầu cùng phần thân tốt nhất thiết phai gồm, phần knhì báo có thể có hoặc ko.

B. Phần knhị báo có thể tất cả hoặc không tồn tại tuỳ ở trong vào từng chương trình cụ thể.

C. Phần đầu tốt nhất thiết đề nghị bao gồm nhằm khai báo tên công tác con.

Xem thêm: Kho Tiểu Luận Tình Huống Quản Lý Nhà Nước Ngạch Chuyên Viên Chính

D. Phân đầu rất có thể bao gồm hoặc không có cũng rất được.

Câu 10: Tmê mẩn số được knhì báo vào giấy tờ thủ tục hoặc hàm được Gọi là gì?

A. Tsi mê số hình thức

B. Tyêu thích số thực sự

C. Biến viên bộ

D. Biến toàn bộ

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm):

Câu 1 (2đ): Cho lịch trình sau


Program Baitap;

Var x, y, z , t: word;

Function BCNN(a, b:word):word;

Var du, c, d:word;

Begin c:=a; d:=b;

While b0 do

Begin

du:=a hack b;

a:=b;

b:=du;

End;

BCNN:=(c*d) div a; End;

Begin

Write(‘nhap 4 so x, y, z, t: ‘); readln(x, y, z, t);

Write(‘BCNN cua 4 so la: ’, BCNN(BCNN(x, y),BCNN(z, t)));

Readln;

End.


Quan cạnh bên lịch trình và nêu:

– Các tyêu thích số hình thức:…………………

– Các tmê mệt số thực sự:……………….

– Các phát triển thành toàn cục:………….

– Các trở thành viên bộ:…………………..


Câu 2 (4đ): Cho mảng A tất cả N bộ phận thuộc hình trạng nguyên dương (N≤500)? Viết chương trình triển khai tính tổng những số chia hết mang lại 3 hoặc đến 5, đề xuất viết với sử dụng các chương trình bé sau trong cmùi hương trình:

a) Thủ tục nhập giá trị đến mảng A trường đoản cú bàn phím.

b) Hàm bình chọn số phân chia hết đến 3 hoặc 5.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học tập lớp 11

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu12345678910
Đáp ánBBDBACABAA
Điểm0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4

PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm):

Câu 1: (1 điểm)

Tđắm đuối số thực sự: x, y, z, t Tyêu thích số hình thức: a, b

Biến cục bộ: du, c, d Biến toàn cục: x, y, z, t

Câu 2: (4 điểm)

Program cau2;

Uses crt;

Const Nmax=500;

Var

A: array<1..Nmax> of integer;

I,n: integer;

Tong: longint;

1điểm

Procedure nhap

I: integer;

Begin

Write(‘Nhap so luong phan tu cua mang: ‘); readln(n);

For i:=1 to n do

Begin

Write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’ =’); readln(a);

End;

End;

1điểm

Function kt(x: integer): boolean;

I: integer;

Begin

Kt:=true;

If ( X gian lận 3 0 or X hack 5 0 ) then

Kt:=false;

End;

1điểm

BEGIN

Tong:=0;

Nhap;

For i:=1 to lớn n do

If kt(a) = true then tong:=tong+a;

Writeln(‘Tong= ‘,tong:9);

Readln

END.

1điểm

……………………

Mời các bạn đọc thêm đề khác tại file dưới đây!

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên ổn mục: Giáo Dục, Lớp 11


Bản quyền nội dung bài viết thuộc trường THPT Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép phần nhiều là gian lận!
Nguồn phân chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (neftekumsk.com)