ĐỀ THI TOÁN LỚP 1 HỌC KÌ 1

Sở đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều bao gồm lời giải chi tiết góp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao vào bài thi Toán 1 Học kì 1. Mời chúng ta thuộc đón xem:


Đề thi học kì 1 Tân oán lớp 1 tất cả đáp án – Cánh diều

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo .....

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 1 học kì 1

Đề điều tra chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán thù lớp 1 - Cánh diều


Thời gian có tác dụng bài: 30 phút

Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1 tất cả câu trả lời (đề số 1)

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

6 – 5 = ….

2 + 7 = ….

10 – 0 = …..

6 + 1 = ….


9 – 5 = ….

2 + 5 = ….

4 + 4 = ….

Bài 3: Điền số tương thích vào chỗ chấm

Hình bên có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

*

Bài 4: Viết vết +, - vào địa điểm chấm để có những phxay tính đúng:

2 …. 3 = 5

7 … 4 = 3

2 …. 2 = 4

1 …. 7 = 8

9 … 2 = 7

5 …. 1 = 6

Bài 5: Nối phép tính tương thích vào ô trống:

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Bài 1:

Bài 2:

4 + 2 = 6 6 – 5 = 1 2 + 7 = 9 10 – 0 = 10

6 + 1 = 7 9 – 5 = 4 2 + 5 = 7 4 + 4 = 8

Bài 3:

Hình mặt có:

10 hình chữ nhật

3 hình tròn

7 hình vuông

Bài 4:

2 + 3 = 5 7 - 4 = 3 2 + 2 = 4

1 + 7 = 8 9 - 2 = 7 5 + 1 = 6

Bài 5:

1 + 2 = 3

7 – 3 = 4

4 + 5 = 9

2 + 6 = 8

10 – 0 = 10

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán thù lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm cho bài: 30 phút

Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 1 bao gồm câu trả lời (đề số 2)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

*

Bài 2: Tính:

6 + 2 = ….

3 + 5 = ….

1 + 7 = ….

9 – 1 = …..

2 + 3 = ….

6 – 1 = ….

9 – 4 = ….

7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số phù hợp vào địa điểm chnóng để được phép tính đúng:

3 + …. = 7

…. + 2 = 4

9 - …. = 6

1 + …. = 5

6 - …. = 3

1 + … = 1

Bài 4: Nối từng phép tính cùng với kết quả đúng:

*

Bài 5: Viết những phxay cùng có hiệu quả bằng 8 tự những số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Bài 1:

Học sinh đếm hình.

Bài 2:

6 + 2 = 8 3 + 5 = 8 1 + 7 = 8 9 – 1 = 8

2 + 3 = 5 6 – 1 = 5 9 – 4 = 5 7 – 2 = 5

Bài 3:

3 + 4 = 7 2 + 2 = 4 9 - 3 = 6

1 + 4 = 5 6 3 = 3 1 + 0 = 1

Bài 4:

Bài 5:

8 = 6 + 2

8 = 1 + 7

Phòng Giáo dục cùng Đào sản xuất .....

Đề khảo sát điều tra unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tân oán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian có tác dụng bài: 30 phút

Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1 gồm câu trả lời (đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1: Số?

*

Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống:

*

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

a. □+4=7

A. 3

B. 0

C. 7

D. 2

b. 8.....9

A. >

B.

C. =

Bài 4: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

□ 2 + 2 = 4

□ 2 - 1 = 1

□ 2 + 3 = 8

□ 4 – 2 = 3

Bài 5: 5 + 0 – 1 =?

A. 4

B. 5

C. 6

Bài 6:

*

Hình trên tất cả.... kân hận vỏ hộp chữ nhật

Bài 7: Nối với hình say mê hợp

*

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 8: Tính:

9 + 0 = 8 – 2 =

7 + 3 = 0 – 0 =

Bài 9: Tính:

9 – 1 – 3 =.............

3 + 4 + 2 =.............

Bài 10: Viết Phnghiền tính ưa thích phù hợp với hình vẽ:

*

ĐÁPhường ÁN ĐỀ SỐ 3

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1:

*

Bài 2:

*

Bài 3:

a) 3 + 4 = 7

Chọn A.

b) 8 9

Chọn B.

Bài 4:

*

Bài 5:

5 + 0 – 1 = 5 – 1 = 4

Chọn A.

Bài 6:

*

Hình bên trên gồm 5 kăn năn vỏ hộp chữ nhật.

Bài 7:

*

II. TỰ LUẬN

Bài 8:

9 + 0 = 9

8 – 2 = 6

7 + 3 = 10

10 – 0 = 10

Bài 9:

9 – 1 – 3 = 8 – 3 = 5

3 + 4 + 2 = 7 + 2 = 9

Bài 10: Viết phnghiền tính phù hợp hợp với hình vẽ:

*

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo ra .....

Đề điều tra khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tân oán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian có tác dụng bài: 30 phút

Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1 gồm lời giải (đề số 4)

Bài 1: Điền vết , = tương thích vào nơi chấm:

3 …. 7

6 …. 2

4 …. 4

1 + 2 …. 4 – 2

3 + 5 …. 9 – 4

3 + 1 …. 5 + 2

Bài 2: Tính:

2 + 5 = ….

3 + 4 = ….

1 + 1 = ….

6 + 2 = ….

9 – 3 = ….

8 – 5 = ….

7 – 1 = ….

6 – 4 = ….

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4: Viết dấu +, - vào địa điểm chnóng để có những phxay tính đúng:

1 …. 1 = 2

5 … 3 = 2

1 …. 7 = 8

5 … 4 = 1

5 … 4 = 9

6 …. 2 = 4

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình vẽ, bao gồm …. hình tròn trụ và …. hình tam giác.

*

ĐÁPhường ÁN ĐỀ SỐ 4

Bài 1:

3 7

6 > 2

4 = 4

1 + 2 > 4 – 2

3 + 5 > 9 – 4

3 + 1 5 + 2

Bài 2:

2 + 5 = 7

3 + 4 = 7

1 + 1 = 2

6 + 2 = 8

9 – 3 = 6

8 – 5 = 3

7 – 1 = 6

6 – 4 = 2

Bài 3:

Bài 4:

1 + 1 = 2

5 - 3 = 2

1 + 7 = 8

5 - 4 = 1

5 + 4 = 9

6 - 2 = 4

Bài 5:

Trong mẫu vẽ, bao gồm 4 hình trụ cùng 6 hình tam giác.

Phòng Giáo dục cùng Đào sinh sản .....

Đề khảo sát điều tra hóa học lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán thù lớp 1 - Cánh diều

Thời gian có tác dụng bài:30phút

Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 1 gồm lời giải (đề số 5)

I.Trắc nghiệm(5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước hiệu quả đúng:

Câu 1. Các số nhỏ dại rộng 8:

A. 4, 9, 6, 0

B. 0, 4, 6, 7

C. 9, 6, 4, 10

D.10, 7, 5

Câu 2.Kết trái phép tính:9 – 3 = ?

A. 6

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 3.Sắp xếp những số 1,3,7,2,10 theo đồ vật từ bỏ trường đoản cú nhỏ xíu mang đến lớn:

A. 1, 3, 7, 2, 10

B. 7, 10, 2, 3, 1

C. 10, 7, 3, 2, 1

D.1, 2, 3, 7, 10

Câu 4. Số cần điền vào phnghiền tính 8 + 0 = 0 + …. là:

A. 0

B. 8

C. 1

D. 10

Câu 5.Hình vẽ mặt có bao nhiêu hình vuông?

*

A. 6

B. 5

C. 8

D. 4

II.Tự luận(5 điểm)

Câu 1.Tính

*

Câu 2.Điền dấu, = thích hợp vào khu vực chấm:

4 + 3 .... 9

4 + 6 ....6 + 1

7 + 2..... 5 + 4

2 + 4 ....4 + 2

Câu3.Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Câu 4.Viết phxay tính phù hợp vào ô trống:

Có:8 quả chanh

Ăn:2 trái chanh

Còn lại: ...quả chanh?

ĐÁPhường. ÁN ĐỀ 5

I.Trắc nghiệm (5 điểm)

1. b2. a 3. d4. b5. b

II.Tự luận(5 điểm)

Câu 1(1 điểm):

*

Câu2(1 điểm):

4 + 39 4 + 6 ­­>6 + 1

7 + 2= 5 + 4 2 + 4 = 4 + 2

Câu 3 (1 điểm):

5 +4= 910 -8= 2

4+ 4= 87-3= 4

Câu 4(2 điểm) Viết phxay tính phù hợp vào ô trống:

Có:8 quả chanh

Ăn:2 trái chanh

Còn lại: ... quả chanh?

8

-

2

=

6

Phòng Giáo dục cùng Đào sản xuất .....

Đề điều tra khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán thù lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 1 tất cả giải đáp (đề số 6)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng:

Câu 1.Trong các số 6, 2, 5, 9 số bé nhỏ độc nhất là:

A. 9

B. 2

C. 5

Trong những số 7, 0, 8, 10 số lớn nhất là:

A. 0

B. 8

C. 10

Câu 2.Các số 8, 3, 6, 1 được bố trí theo thiết bị trường đoản cú trường đoản cú bé mang đến bự là:

A. 8, 6, 3, 1

B. 1, 3, 6, 8

C. 8, 3, 6, 1

Câu 3.Kết trái của phnghiền tính 3+ 5 – 1 = ....

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 4.Điền vết tại vị trí chấm là : 2 + 8 ....... 4 + 6

A. >

B.

C. =

Câu 5.Số tương thích điền vào vết …là: 8 - … =5

A. 3

B. 8

C. 5

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6.Tính:

*

Câu 7.Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

7 + … = 4 + 59 – 2 + … = 10

Câu 8.Viết số thích hợp vào ô trống:

*

-Hình mặt cóhình vuông.

-Hình bên cóhình tam giác.

Câu 9.Điền số với dấu( +,-) phù hợp để được phxay tính đúng:

*

Câu 10.Viết phxay tính ưng ý hợp:

*

ĐÁP ÁN ĐỀ 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

B, C

B

A

C

A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6.

*

Câu 7.7 +2= 4 + 59 – 2 +3= 10

Câu 8.Viết số tương thích vào ô trống:

*

-Hình mặt có2hình vuông vắn.

-Hình bên có5hình tam giác.

Câu 9.Điền số với dấu( +,-) tương thích sẽ được phxay tính đúng:

2 + 6= 8

10 - 2= 8

Câu 10.Phnghiền tính: 9 – 4 = 5

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo nên .....

Đề điều tra hóa học lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Tân oán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian có tác dụng bài:30phút

Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 1 bao gồm lời giải (đề số 7)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số điền vào vị trí chấm là:2 , ... , ... , 5, .... , 7

A. 3, 4, 5

B. 3, 4, 6

C. 5, 6, 7

D. 3, 4, 7

Câu 2.Sắp xếp các số 5, 8, 6, 10, 3 theo lắp thêm từ bỏ trường đoản cú bé mang lại lớn:

A. 5, 8, 6, 10, 3

B. 5, 10, 6, 8, 3

C. 3, 5, 6, 8, 10

D. 5, 6, 3, 8, 10

Câu 3.Kết quả của phnghiền tính 7 + 3 là

A. 8

B. 9

C. 10

D.6

Câu 4.Số nhỏ bé nhất trong các số 0, 9, 8, 4, 5 là

A. 0

B. 4

C. 8

D. 5

Câu 5.Cho: 7 + 2 =    

Số điền vào ô trống là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6.Kết quả của phép tính 9 – 4 + 1 là

A. 6

B. 7

C. 10

D.9

II. Phần trường đoản cú luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính

10 – 23 + 6

9 – 57 + 3

Câu 2.

Có . . . .hình tam giác

*

Câu 3:Điền dấu >,

9 ... 4 + 45 + 2 ... 3 + 5

8 ... 10 – 36 + 2 ... 5 + 4

Câu4..Viết phxay tính tương thích vào ô trống

*

ĐÁP.. ÁNĐỀ 7

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

B

C

C

A

C

A

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 1.Đặt tính rồi tính:

*

Câu 2.

Có 6 hình tam giác

*

Câu 3.Điền vệt >,

9 > 4 + 4 5 + 2

8 > 10 – 3 6 + 2

Câu 4.Viết phnghiền tính tương thích vào ô trống:

*

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo nên .....

Đề điều tra khảo sát hóa học lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian có tác dụng bài:30phút

Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1 bao gồm câu trả lời (đề số 8)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số 7 nhỏ nhiều hơn số nào?

A. 9

B. 6

C. 2

D. 8

Câu2.Dãy số như thế nào được sắp xếp theo quy pháp luật tự Khủng đến bé?

A. 8, 6, 9, 2

B. 2, 6, 8, 9

C. 9, 6, 8, 2

D. 9, 6, 8, 2

Câu3.Kết trái của phxay tính 5 + 3 là:

A. 8

B. 6

C. 9

D. 2

Câu 4.Cho 7 … 2 + 5. Điền vết phù hợp vào nơi chấm:

A. >

B.

C. =

D. +

Câu5.Cho 10 - … = 7. Số phù hợp để điền vào dấu … là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu6.Phxay tính 8 – 2 … 3 = 9. Dấu như thế nào điền vào ô trống?

A. +

B. -

C. =

D.

Phần 2. TỰ LUẬN

Câu7.Tính:

10 – 4 + 5 = ……6 – 6 + 4 =……

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu9.Điền dấu và số vào vết …

7 … 2 = 58 - … = 8

3 + 5 … 9 - 110 – 6 + … = 6

Câu 10.Viết phnghiền tính phù hợp vào ô trống:

Có : 7 cây cam

Có tất cả: ... cây cam ?

Câu 11.Trong hình sau đây gồm … hình vuông vắn.

*

ĐÁPhường ÁN ĐỀ 8

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

D

A

C

C

A

Phần 2. TỰ LUẬN

Câu7.

10 – 4 + 5 =116 – 6 + 4 =4

Câu 8.

*

Câu9.Điền lốt cùng số vào vết …

7 - 2 = 5

8 -0= 8

3 + 5 = 9 - 1

10 – 6 +2= 6

Câu10.Viết phnghiền tính tương thích vào ô trống:

7

+

3

=

10

Có:7 cây cam

Có tất cả: ... cây cam ?

Câu 11.

Trong hình sau đây có3hình vuông vắn.

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề điều tra khảo sát hóa học lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1 gồm đáp án (đề số 9)

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1.9 bé hơn số làm sao sau đây?

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 2.

Xem thêm: Nữ Sinh Năm 2005 Mệnh Gì ? Năm 2020 Sẽ Như Thế Nào Đối Với Tuổi Ất Dậu

Điền số làm sao vào khu vực chnóng trong phnghiền tính để có 6 + .... = 10

A. 2

B. 4

C. 3

Câu 3.Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

Có: 6 con gà

Có tất cả: ... bé gà?

A. 6

B. 7

C. 8

Câu 4.Kết quả của phnghiền tính 8 + 2 là

A. 6

B. 10

C. 5

Câu 5.Cho 6 + 2 … 10. Dấu phù hợp để điền vào lốt … là

A. >

B.

C. =

Câu 6.Số lớn nhất trong các số cửu, 8, 3, 7, 5 là

A. 9

B. 3

C. 8

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 6.Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo sản phẩm trường đoản cú từ nhỏ nhắn mang đến lớn: ...........................................................................................

b. Theo lắp thêm tự tự Khủng đến bé: .........................................................................................

Câu 7.Điền vết , = thích hợp vào nơi chấm:

5 + 3 ... 94 + 6 ... 6 + 2

7 + 2 … 5 +42 + 4 ... 4 + 2

Câu 8.Tính:

*

…………………………………………………………………………

Câu 9.Số?

5 - 3 += 9

10 -= 2 + 5

Câu 10.Viết phnghiền tính phù hợp hợp:

*

Câu 11.Viết phnghiền tính phù hợp hợp:

Có: 9 cái kẹo

Ăn: 2 loại kẹo

Còn lại: … chiếc kẹo?

Câu 12.Viết số tương thích vào vị trí chấm:

Trong hình mặt tất cả … hình chữ nhật

*

ĐÁPhường ÁN ĐỀ 9

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

1

2

3

4

5

6

C

B

C

B

B

A

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu 6.Viết những số 2, 5, 9, 8

a. Theo lắp thêm từ từ bỏ nhỏ xíu đến lớn: 2, 5, 8, 9

b. Theo sản phẩm công nghệ từ bỏ từ bỏ lớn mang lại bé: 9, 8, 5, 2

Câu 7.

5 + 3 6 + 2

7 + 2 = 5 +4 2 + 4 = 4 + 2

Câu 8.

*

Câu 9.

5 - 3 += 9

10 -= 2 + 5

Câu 10.

6

+

3

=

9

Câu 11.Viết phnghiền tính đam mê hợp:

Có: 9 loại kẹo

Ăn: 2 chiếc kẹo

Còn lại: … mẫu kẹo?

9

-

2

=

7

Câu 12.

Trong hình bên bao gồm 9 hình chữ nhật?

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề điều tra khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian có tác dụng bài:30phút

Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1 gồm câu trả lời (đề số 10)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số tự nhiên bé dại tuyệt nhất gồm một chữ số là

A. 0

B. 9

C. 2

D. 1

Câu 2.Số bé nhỏ nhất trong những số 2,4, 1, 10, 7

A.2

B.10

C.7

D.1

Câu3.Cho 5 + 4 … 4 + 6. Dấu nên điền vào địa điểm chấm là

A.>

B.

C.=

D.≥

Câu4.Số bắt buộc điền vào vị trí chnóng là 2 + 5

A.6

B.7

C.8

D.9

Câu 5.Cho phép tính: 10 – 6 … 8 – 5

Dấu tương thích nhằm điền vào vị trí chnóng là

A.>

B.

C.=

D.+

Câu6.Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 9 – 3 – 2 = ...

A.2

B.3

C.4

D.5

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Tính:

5 + 3 + 2 = ……10 – 1 – 0 =……

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu9.Viết các số 5, 10, 7, 3, 1 theo máy trường đoản cú từ nhỏ nhắn mang đến lớn.

Câu 10.Viết phxay tính tương thích vào dấu …

Có: 9 trái táo

Biếu bà: 2 trái táo

Cho chị: 1 quả táo

Còn lại: … quả táo

ĐÁPhường ÁN ĐỀ 10

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

D

B

C

A

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

5 + 3 + 2 = 1010 – 1 – 0 = 9

Câu 8.

*

Câu9.

Sắp xếp theo vật dụng từ từ nhỏ xíu đến lớn: 1, 3, 5, 7, 10

Câu 10.

9

-

2

-

1

=

6

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tác .....

Đề khảo sát điều tra chất lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Tân oán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm cho bài:30phút

Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1 bao gồm đáp án (đề số 11)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số tự nhiên lớn số 1 có một chữ số là

A. 9

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 2.Dãy số làm sao được xếp theo thứ trường đoản cú từ bé xíu mang đến lớn?

A.4, 7, 3, 8

B.3, 4, 7, 8

C.8, 7, 4, 3

D.7, 8, 3, 4

Câu3.Số 1 lớn hơn số như thế nào trong số số sau?

A.0

B.2

C.3

D.10

Câu4.Kết trái của phxay tính 5 + 4 – 2 là

A.10

B.9

C.8

D.7

Câu 5.Cho phxay tính: 10 – 4 … 8

Dấu phù hợp nhằm điền vào chỗ chấm là

A.>

B.

C.=

D.+

Câu6.Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 9 - … = 7

A.1

B.2

C.3

D.4

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Tính:

2 + 8 – 4 = ……3 – 0 + 5 =……

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu9.Viết phép tính ham mê hợp

Có:5 dòng bánh

Có vớ cả: ... mẫu bánh

Câu10.Điền số thích hợp vào ô trống:

+

=

6

=

6

ĐÁP.. ÁN ĐỀ 11

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

B

A

D

B

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

2 + 8 – 4 =63 – 0 + 5 =8

Câu 8.

*

Câu9.Viết phép tính mê say hợp

5

+

2

=

7

Có:5 chiếc bánh

Có tất cả: ... cái bánh

Câu10.Điền số phù hợp vào ô trống:

1

+

5

=

6

8

2

=

6

Phòng Giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra chất lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán thù lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (đề số 12)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Trong những số trường đoản cú 0 mang lại 10 số nhỏ bé độc nhất vô nhị là:

A. 3

B. 4

C. 9

D. 0

Câu 2.Kết trái của phép tính 5 – 2 là

A.2

B.3

C.4

D.5

Câu3.Số sáu được viết là

A.60

B.5

C.6

D.7

Câu4.Số ngay lập tức sau của số 8 là

A.6

B.7

C.8

D.9

Câu 5.Cho: 10 – 4

Số thích hợp nhằm điền vào nơi chấm là

A.1

B.2

C.3

D.4

Câu6.Điền vết thích hợp vào vị trí chấm:7 + 2 … 5 +4

A.>

B.

C.=

D.9

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Tính:

9 + 1 – 5 = ……3 + 8 + 6 =……

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

9 – 3

8 + 2

7 – 6

1 + 5

Câu 9.Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

5 + … = 9… - 6 = 35 + … = 8

… + 7 = 89 - … = 5… + 5 = 7

Câu10.An bao gồm 3 loại kẹo. An được người mẹ nêm thêm 4 loại. Sau kia An lại cho mình 2 chiếc kẹo.

Viết phxay tính để chỉ số kẹo còn sót lại của An.

ĐÁP.. ÁN ĐỀ 12

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

D

B

C

9

A

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

9 + 1 – 5 = 53 + 8 + 6 = 17

Câu 8.

*

Câu 9.Điền số tương thích vào chỗ chấm:

5 + 4 = 99 - 6 = 3 5 + 3 = 8

1 + 7 = 89 - 4 = 52 + 5 = 7

Câu10.

Tóm tắt:

An có: 3 loại kẹo

Được bà bầu cho: 4 mẫu kẹo

Cho bạn: 2 chiếc kẹo

An còn lại: … chiếc kẹo

Phép tính để chỉ số kẹo sót lại của An là: 3 + 4 – 2 = 5

Phòng Giáo dục với Đào chế tạo .....

Đề điều tra hóa học lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 có câu trả lời (đề số 13)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.9 bé hơn số như thế nào trong những số sau?

A. 9

B. 10

C. 2

D. 7

Câu 2.Điền số như thế nào vào vị trí chnóng trong phxay tính để sở hữu 6 + .... = 10

A.2

B.3

C.4

D.2

A.6

B.7

C.8

D.9

Câu4.Phép tính làm sao sau đó là đúng?

A. 8 – 2 =10

B.8 + 2 = 10

C.5 + 3 = 9

D.9 – 4 = 4

Câu 5.Cho phép tính: 8 + 2 … 8 - 1

Dấu tương thích nhằm điền vào nơi chnóng là

A.>

B.

C.=

D.+

Câu6.Kết trái của phép tính4 + 4 – 3 là

A.3

B.4

C.5

D.6

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Viết các số 3; 8; 7; 6; 1; 0; 9.

Theo thứ từ trường đoản cú bé đến lớn: ……………………………………………

Theo trang bị từ tự bự mang đến bé: ……………………………………………

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu 9.Mẹ phân tách kẹo mang lại hai bạn bè. Em được 5 chiếc kẹo, anh được ít hơn em 2 mẫu kẹo. Hỏi anh được mấy loại kẹo?

Trả lời: Anh được bà bầu chia cho….mẫu kẹo.

Câu 10.Ghi số tương thích vào ô trống:

*

ĐÁPhường ÁN ĐỀ 13

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

D

C

C

B

A

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

Theo thứ tự tự bé xíu cho lớn: 0; 1; 3; 6; 7; 8; 9

Theo lắp thêm tự tự mập đến bé: 9; 8; 7; 6; 3; 1; 0

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu 9.Mẹ chia kẹo mang lại nhì đồng đội. Em được 5 dòng kẹo, anh được thấp hơn em 2 cái kẹo. Hỏi anh được mấy loại kẹo?

Trả lời: Anh được bà bầu phân tách mang lại 3 chiếc kẹo.

Câu 10.Ghi số tương thích vào ô trống:

8

-

8

+

0

=

0

9

-

1

+

1

=

9

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề khảo sát điều tra hóa học lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Tân oán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm cho bài:30phút

Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 1 bao gồm đáp án (đề số 14)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số yêu cầu điền tiếp vào dãy hàng đầu,3,5, …,9là:

A. 7

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 2.Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

Chị có: 6 bông hoa

Em: 3 bông hoa

Cả nhì mẹ có: … bông hoa

A.7

B.8

C.9

D.10

Câu3.Có từng nào số thoải mái và tự nhiên to hơn 3 cùng nhỏ dại rộng 6

A.1 số

B.2 số

C.3 số

D.4 số

Câu4.Kết quả của phnghiền tính 5 + … = 7 là

A.2

B.3

C.4

D.5

Câu 5.Cho phxay tính: 3 + 4 … 9 + 0

Dấu tương thích để điền vào nơi chấm là

A.>

B.

C.=

D.+

Câu6.Trong hình dưới đây gồm mấy hình vuông?

*

A.0

B.2

C.3

D.4

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Tính:

6 + 1 + 1= …5 + 2 + 1= …10 – 3 + 3 =…

Câu 8.Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

3 + …… = 8

10 - …….= 4

2 + …….= 9

…… + 2 = 10

Câu 9.Đặt tính rồi tính:

*

Câu 10.Tìm nhì số sao cho lúc cộng lại được tác dụng bởi 9, rước số mập trừ số nhỏ bé cũng đều có tác dụng bởi 9.