Đề thi trắc nghiệm toán 11 giữa học kì 2

Bài gồm giải đáp. Đề kiểm soát Toán thù 11 học kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 2). Học sinc rèn luyện bằng phương pháp chọn lời giải của bản thân mình vào từng câu hỏi. Dưới cùng của bài xích trắc nghiệm, có phần coi hiệu quả để biết bài xích làm cho của chính bản thân mình. Kéo xuống bên dưới nhằm ban đầu.


Câu 1: Giới hạn $undersetx ightarrow +infty lim(sqrt<3>x^3 + ax^2 + 5 - x) = -1$. Lúc kia a là quý hiếm làm sao sau đây?

A. 2B. -1C. -3 chiều. 1

Câu 2: $undersetx ightarrow 1limfrac2x^2 + x - 3x - 1$ là:

A. 5B. $frac-12$C. 1D. 2

Câu 3: Tìm đạo hàm của hàm số y = 3cosx + 1.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm toán 11 giữa học kì 2

A. $y" = 3sinx$B. $y" = -3sinx + 1$C. $y" = -3sinx$D. $y" = -sinx$

Câu 4: Tìm đạo hàm của hàm sô y = $x^3$ - 2x

A. $y" = 3x - 2$B. $y" = 3x^2 - 2$C. $y" = x^3 - 2$D. $y" = 3x^2 - 2x$

Câu 5: Đạo hàm của hàm số y = $fracx + 6x + 9$ là?

A. $frac15(x+9)^2$B. $frac3(x+9)^2$C. $-frac15(x+9)^2$D. $frac-3(x+9)^2$

Câu 6: Cho hàm số y = f(x) = $left{eginmatrixfracsqrt<3>ax + 1 - sqrt1 - bxx ; Khi x eq 0\ 3a - 5b - 1 ; khi x = 0endmatrix ight.$

Tìm điều kiện của tsi mê số a cùng b nhằm hàm số trên tiếp tục trên điểm x = 0

A. 2a - 6b = 1B. 2a - 4b = 1C. 16a - 33b = 6D. a - 8b = 1

Câu 7: Cho hàm số y = $sin^2$x. Mệnh đề như thế nào tiếp sau đây đúng?

A. $4y.cos^2x - (y")^2 = -2sin^22x$B. $4y.cos^2x - (y")^2 = 0$C. 2sinx - $y"$ = 0D. $sin^2x - y"$ = 1

Câu 8: Một chất điểm chuyển động theo pmùi hương trình S = $t^3 + 5t^2 - 5$, trong số ấy t > 0, t được tính bởi giây (s) cùng S được tính bằng mét (m). Tính tốc độ của hóa học điểm tại thời khắc t = 2(s).

A. 32 m/sB. 22 m/sC. 27 m/sD. 28 m/s

Câu 9: Tính $undersetx ightarrow 4limfracx+5x-1$

A. 3B. 1C. -5D. $+infty $

Câu 10: Cho hình chóp tứ đọng giác mọi S.ABCD có AB = a với SB = $fracasqrt32$. Tính khoảng cách từ A mang lại mặt phẳng (SBC)

A. d(A, (SBC)) = $fracasqrt24$B. d(A, (SBC)) = $fraca2$C. d(A, (SBC)) = aD. d(A, (SBC)) = $fracasqrt22$

Câu 11: Tìm đạo hàm cung cấp 2 của hàm số y = $frac1x+2$

A. $y"" = frac2(x+2)^3$B. $y"" = frac-2(x+2)^3$C. $y"" = frac-1(x+2)^2$D. $y"" = frac1(x+2)^3$

Câu 12: Cho hình lập pmùi hương $ABCD.A"B"C"D"$. Gọi $altrộn $ là góc thân hai tuyến đường trực tiếp $A"B$ cùng $CB"$. Tính $alpha $

A. $30^circ$B. $45^circ$C. $60^circ$D. $90^circ$

Câu 13: Đạo hàm của hàm số y = $(m + fracnx^2)^3$ với m, n là các hằng số?

A. $y" = 3left ( m+fracnx^2 ight )^2$B. $y" = 3(m+n)left ( m+fracnx^2 ight )^2$C. $y" = frac2x^3left ( m+fracnx^2 ight )^2$D. $y" = frac-6nx^3left ( m+fracnx^2 ight )^2$

Câu 14: Cho hình chóp S.ABC bao gồm lòng ABC là tam giác vuông cân tại B, sát bên SA vuông góc với lòng. BIết rằng $SA = asqrt3; AC = asqrt2$. Góc thân đường thẳng SB với phương diện phẳng (ABC) bằng?

*

A. $90^circ$B. $51^circ$C. $60^circ$D. $30^circ$

Câu 15: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Nếu a//b và $(altrộn ) perp a$ thì $(altrộn ) perp b$B. Nếu $(altrộn ) // (eta )$ với $(altrộn ) perp a$ thì $(eta ) perp a$C. Nếu a và b là hai tuyến phố thẳng phân biệt và $a perp (alpha ), b perp (alpha )$ thì a // bD. Nếu a // ($alpha $) với $b perp a$ thì $b perp (altrộn )$

Câu 16: Phương trình $x^3 - 3x^2 + 5x + 1 = 0$ có tối thiểu một nghiệm trực thuộc khoảng chừng nào sau đây:

A. (0; 1)B. (2; 3)C. (-2; 0)D. (-1; 0)

Câu 17: Trong không gian,khẳng định làm sao sau đấy là đúng?

A. Vectơ chỉ phương của mặt đường trực tiếp là vectơ có giá song tuy nhiên con đường thẳng đóB. Góc giữa hai tuyến đường thẳng a với b là góc thân hai tuyến phố thẳng a’ và b’ đi qua một điểmC. Hai con đường trực tiếp vuông góc thì giảm nhauD. Hai con đường trực tiếp vuông góc với nhau trường hợp góc thân bọn chúng bởi $90^circ$

Câu 18: Tính $undersetx ightarrow -infty lim(3x^3 + 2x^2 + 4x - 1)$

A. $-infty $B. $+infty $C. 3 chiều. 0

Câu 19: Tính $undersetx ightarrow 1^-limfracx^2 + 3x - 4$

A. 5B. 0C. $+infty $D. -5

Câu 20: Cho tđọng diện ABCD, call G là trọng tâm tam giác BCD. Mệnh đề như thế nào tiếp sau đây đúng?

A. $vecGA + vecGC + vecGD = vec0$B. $vecGA + vecGB + vecGC = vec0$C. $vecGA + vecGB + vecGD = vec0$D. $vecGB + vecGC + vecGD = vec0$

Câu 21: Tính lim$frac5n+13n+7$

A. $frac57$B. $frac53$C. $frac17$D. 0

Câu 22: Trong các công thức sau, phương pháp như thế nào sai?

A. $(sqrtu") = fracu"2sqrtu$B. $(sinu") = -u"cosu$C. $left ( frac1x ight )" = frac-1x^2$D. $(cosu)" = -u"sinu$

Câu 23: Đạo hàm của hàm số f(x) = xsin2x là:

A. $f"(x)$ = -sin2x + xcos2xB. $f"(x)$ = sin2x + 2xcos2xC. $f"(x)$ = -2xcos2xD. $f"(x)$ = sin2x - xcos2x

Câu 24: Viết phương thơm trình tiếp tuyến đường của đồ vật thị (C) của hàm số y = x^3 - 3x^2 + 10 trên điểm có tung độ bằng 10?

A. y = 9x - 7B. y = 9x - 17C. y = 9x - 8D. y = 9x - 1

Câu 25: Cho hàm số f(x) = $left{eginmatrixfracx^2 - 3x + 2x - 2, Khi x > 2\ 2x - a, khi x leq 2endmatrix ight.$. Với quý giá làm sao của a thì hàm số vẫn cho liên tục tại điểm x = 2?

A. 3B. 1C. 2D. 0

Câu 26: Đạo hàm của hàm số y = $x^3 + 5x^2 + 3x - 5$ là:

A. $3x^2 - 10x$B. $x^2 - 10x + 3$C. $3x^2 - 10x + 3$D. $x^2 - 5x + 3$

Câu 27: Pmùi hương trình tiếp đường của vật dụng thị hàm số y = $fracx^33 - 2x^2 + 3x + 1$, biết tiếp đường song song cùng với đường trực tiếp d: y = 8x + 2, là:

A. $y = -frac18x + 3; y = frac-18x - frac73$B. $y = 8x + frac13; y = 8x - frac73$C. $y = 8x + frac113; y = 8x - frac973$D. $y = 8x + frac23; y = 8x$

Câu 28: Đạo hàm của hàm số y = $tan(ax^2 + bsqrtx + 1)$ là $y" = frac2xsqrtx + 1sqrtx.cos^2(ax^2 + bsqrtx + 1)$ cùng với $a, b in Z$. Lúc đó a + b bằng:

A. 5B. 3C. -7D. 2

Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có lòng ABCD là hình thoi trọng điểm O, cùng SA $perp $ (ABCD). Trong những xác định sau, xác định như thế nào sai?

*

A. $SO perp BD$B. $AD perp SC$C. $SA perp BD$D. $SC perp BD$

Câu 30: lim$frac-n^2+3n-4n^2$ là:

A. 0B. $-infty $C. -1D. 1

Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD gồm SA $perp $ (ABCD) và đáy ABCD là hình vuông. Mệnh đề như thế nào bên dưới đây là đúng?

A. (SAC) $perp $ (SBD)B. (SAD) $perp $ (SBC)C. AC $perp $ (SAB)D. BD $perp $ (SAD)

Câu 32: Tìm vi phân của hàm số y = $3x^2 - 2x + 1$.

A. dy = 6x - 2B. dy = (6x - 2)dxC. dx = (6x - 2)dyD. dy = 6x - 2dx

Câu 33: Tiếp tuyến đường của đồ thị hàm số y = $x^2 - 3x$ trên điểm M(1; -2) tất cả hệ số góc k là:

A. k = -2B. k = 1C. k = -1D. k = -7

Câu 34: Tìm giá trị nhỏ nhất, cực hiếm lớn số 1 của hàm số $y"$ là đạo hàm của hàm số y = $frac12sin6x - frac23cos6x$.

Xem thêm: Cách Xào Ong Vò Vẽ - Cách Chế Biến Nhộng Ong Vò Vẽ

A. $miny" = -3, maxy" = 5$B. $miny" = -6, maxy" = 6$C. $miny" = -4, maxy" = 4$D. $miny" = -5, maxy" = 5$

Câu 35: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

A. $left (fracuv ight )" = fracu"v - uv"v^2$B. $(u+v)" = u" + v"$C. $(uv)" = u"v"$D. $(u-v)" = u" - v"$

Câu 36: Giá trị của m nhằm hàm số f(x) = $left{eginmatrixmx^2; x leq 2\ 3; x > 2endmatrix ight.$ thường xuyên trên điểm x = 2 là:

A. 3B. $frac34$C. $frac43$D. 2

Câu 37: Cho con đường cong y = cos$(fracpi 3+fracx2)$ và điểm M thuộc đường cong. Điểm M làm sao dưới đây tất cả tiếp tuyến đường tại điểm này tuy nhiên tuy vậy cùng với con đường trực tiếp $y = frac12x + 5$

A. M($fracpi 3$; 0)B. M($frac5pi 3; fracsqrt32$)C. M($frac-pi 3; fracsqrt32$)D. M($frac-5pi 3$; 0)

Câu 38: Cho hàm số y = f(x) = $fracmx^33 - (m+1)x^2 + (6-2m)x - 15$. Tìm m để pmùi hương trình $f"(x) = 0$ bao gồm nghiệm kép.

A. m = 1 hoặc $m = frac13$B. m = 1 hoặc $m = frac13$ hoặc m = 1C. m = -1 hoặc m = 3D. m = -1 hoặc $m = -frac13$

Câu 39: Tìm phương trình tiếp con đường của thứ thị hàm số y = $fracx+1x-1$ trên điểm có hoành độ bằng 2?

A. y = x + 4B. y = 2x - 1C. y = -2x + 1D. y = -2x + 7

Câu 40: Cho hình chóp S.ABC bao gồm lòng ABC là tam giác vuông trên B, AB = 2a, BC = 2a$sqrt3$. Cạnh SA vuông góc cùng với mặt dưới (ABC). Đường trực tiếp SB chế tạo ra với mặt phẳng (ABC) một góc $60^circ$. Với N là trung điểm AC, tính cosin góc thân hai tuyến đường thẳng SN cùng BC.

*

A. 1B. $fracsqrt34$C. $fracsqrt32$D. $fracsqrt38$

Câu 41: Đạo hàm của hàm số y = 3sinx + 5cosx là:

A. $y" = -3cosx + 5sinx$B. $y" = 3cosx - 5sinx$C. $y" = -3cosx - 5sinx$D. $y" = 3cosx + 5sinx$

Câu 42: Cho hàm số y = f(x) = $fracx^2 + x + 2x - 1$. Tìm x để $f"(x) A. $x in (-1; 3)$B. $x in (-infty ; 1) cup (1; +infty )$C. $x in (1; 3)$D. $x in (-1; 1) cup (1; 3)$

Câu 43: Giả sử $undersetx ightarrow x_0limf(x)$ = M. khi kia $undersetx ightarrow x_0limsqrt<3>f(x) = sqrt<3>M$ với

A. M B. M > 0C. $forall $ MD. M $ eq $ 0

Câu 44: Trong không gian, mệnh đề như thế nào sau đây sai?

A. Hai mặt đường trực tiếp minh bạch thuộc vuông góc với cùng một đường thẳng sản phẩm công nghệ ba thì song tuy nhiên cùng với nhauB. Một mặt đường thẳng với một mặt phẳng (không cất đường thẳng đã cho) thuộc vuông góc với 1 đường thẳng thì tuy nhiên song cùng với nhauC. Hai đường thẳng minh bạch thuộc vuông góc với cùng 1 khía cạnh phẳng thì tuy vậy song cùng với nhauD. Hai phương diện phẳng khác nhau thuộc vuông góc với cùng một mặt đường trực tiếp thì song tuy vậy với nhau.

Câu 45: $undersetx ightarrow +infty lim(sqrtx^2 - 3x + 1 + x) là:

A. $+infty $B. $-infty $C. 0D. 2

Câu 46: Cho hàm số f(x) = $left{eginmatrix3x - 5; Khi x leq -2\ ax + 3; Lúc x > -2endmatrix ight.$. Giá trị nào của a nhằm hàm số vẫn mang lại tiếp tục trên x=-2?

A. 7B. -7C. 5D. 1

Câu 47: Tổng của cấp số nhân vô hạn 5, $sqrt5$, 1, $frac1sqrt5$, ... là:

A. $frac1-sqrt55sqrt5$B. $frac5sqrt5sqrt5+1$C. $frac5sqrt51 - sqrt5$D. $frac5sqrt5sqrt5-1$

Câu 48: lim$frac3n^3 + nn^2$ là:

A. $+infty $B. $-infty $C. 0D. 1

Câu 49: Đạo hàm của hàm số y = $(x^3 - 2x^2)^2$ bằng:

A. $6x^5 + 16x^3$B. $6x^5 - 20x^4 - 16x^3$C. $6x^5 - 20x^4 + 4x^3$D. $6x^5 - 20x^4 + 16x^3$

Câu 50: $undersetx ightarrow 1^+limfrac4x-3x-1$ là: