ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 8 HỌC KÌ 2

500 bài xích tập trắc nghiệm Tân oán lớp 8 Học kì 2 có lời giải

Với cỗ 500 bài tập trắc nghiệm Tân oán lớp 8 Học kì 2 có giải mã, chọn lọc để giúp học sinh khối hệ thống lại kiến thức bài học với ôn luyện nhằm đạt tác dụng cao trong các bài xích thi môn Tân oán lớp 8.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm toán lớp 8 học kì 2

*

các bài luyện tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương thơm 3 Đại số có đáp án

các bài luyện tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Đại số gồm đáp án

các bài luyện tập trắc nghiệm Toán thù lớp 8 Cmùi hương 3 Hình học bao gồm đáp án

các bài tập luyện trắc nghiệm Toán thù lớp 8 Chương thơm 4 Hình học bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Msinh hoạt đầu về phương trình gồm đáp án

Bài 1: Hai pmùi hương trình tương đương là nhị pmùi hương trình có

A. ­Một nghiệm kiểu như nhau

B. Hai nghiệm giống nhau

C. Tập nghiệm kiểu như nhau

D. Tập nghiệm khác nhau

Hiển thị đáp án

Lời giải

Hai phương thơm trình tương tự là hai phương trình gồm thuộc tập nghiệm

Đáp án cần lựa chọn là: C


Bài 2: Chọn xác minh đúng

A. Hai pmùi hương trình được Gọi là tương đương nếu như bọn chúng tất cả thuộc tập nghiệm

B. Hai pmùi hương trình được điện thoại tư vấn là tương tự nếu như chúng gồm thuộc số nghiệm

C. Hai pmùi hương trình được Call là tương đương giả dụ bọn chúng bao gồm chung một nghiệm

D. Hai phương trình được Call là tương đương trường hợp bọn chúng cùng điều kiện xác định

Hiển thị đáp án

Lời giải

Hai phương thơm trình được hotline là tương đương giả dụ chúng có thuộc tập nghiệm

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Bài 3: Số  là nghiệm của pmùi hương trình nào bên dưới đây?

A. x - 1 =

B. 4x2 – 1 = 0

C. x2 + 1 = 5

D. 2x – 1 = 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Txuất xắc x =  vào từng pmùi hương trình ta được

+)

*
 (L) đề nghị x =  không là nghiệm của phương trình x – 1 =

+)

*
(L) buộc phải x =  không là nghiệm pmùi hương trình x2 + 1 = 5

+)

*
(L) cần x =  không là nghiệm của phương thơm trình 2x – 1 = 3

+) 4x2 – 1 = 0

*
(N) cần x =  là nghiệm của phương trình 4x2 – 1 = 0

Đáp án đề nghị lựa chọn là: B


Bài 4: Pmùi hương trình như thế nào sau đây thừa nhận x = 2 có tác dụng nghiệm?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án A nhiều loại do x = 2 không thỏa mãn nhu cầu điều kiện xác định

Đáp án B: 22 – 4 = 4 – 4 = 0 nên x = 2 là nghiệm của pmùi hương trình đáp án B.

Đáp án C: Dễ thấy 2 + 2 = 4 ≠ 0 nên x = 2 không là nghiệm của phương trình giải đáp C

Đáp án D: Thay x = 2 ta được VT = 2 – 1 = 1 ≠ (3.2 - 1) = VPhường đề xuất ko là nghiêm

Đáp án phải chọn là: B


Bài 5: Chọn khẳng định đúng

A. 3 là nghiệm của pmùi hương trình x2 – 9 = 0

B. 3 là tập nghiệm của phương trình x2 – 9 = 0

C. Tập nghiệm của phương thơm trình (x + 3)(x – 3) = x2 – 9 là Q

D. x = 2 là nghiệm nhất của phương thơm trình x2 – 4 = 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Ta có x2 – 9 = 0 ⇔ x2 = 9 ⇔ x = ±3. Nên x = 3 là nghiệm của phương thơm trình x2 – 9 = 0 cùng tập nghiệm của phương trình là 3; -3. Suy ra A đúng, B không nên.

+ Xét (x + 3)(x – 3) = x2 – 9 ⇔ x2 – 9 = x2 – 9 (luôn đúng) đề xuất tập nghiệm của phương trình là R, suy ra C sai.

+ Xét x2 – 4 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2 ⇒ phương thơm trình gồm hai nghiệm x = 2; x = -2 buộc phải D sai

Đáp án đề xuất chọn là: A


Bài 6: Cho những mệnh sau:

(I) 5 là nghiệm của phương thơm trình 2x – 3 =

*
 

(II) Tập nghiệm của phương trình 7 – x = 2x – 8 là x = 5

(III) Tập nghiệm của phương thơm trình 10 – 2x = 0 là S = 5.

Số mệnh đề đúng là:

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Mệnh đề (I): Ttốt x = 5 vào phương thơm trình ta được VT = 2.5 – 3 = 7; VPhường =

*

Do đó VT = VPhường xuất xắc x = 5 là nghiệm của phương thơm trình

Do đó (I) đúng

Mệnh đề (II): Sai do kí hiệu

7 – x = 2x – 8 ⇔ x = 5 buộc phải pmùi hương trình có tập nghiệm S = 5

Vậy bao gồm 2 mệnh đề đúng.

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 7: Pmùi hương trình làm sao sau đây vô nghiệm?

A. x – 1 = 0

B. 4x2 + 1 = 0

C. x2 – 3 = 6

D. x2 + 6x = -9

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) x – 1 = 0 ⇔ x = 1Ø

+) 4x2 + 1 = 0 ⇔ 4x2 = -1 (vô nghiệm vì 4x2 ≥ 0; Ɐx)

+) x2 – 3 = 6 ⇔ x2 = 9 ⇔ x = ± 3

+) x2 + 6x = -9 ⇔ x2 + 6x + 9 = 0 ⇔ (x + 3)2 = 0 ⇔ x + 3 = 0 ⇔ x = -3

Vậy phương thơm trình 4x2 + 1 = 0 vô nghiệm

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: B


Bài 8: Phương thơm trình nào dưới đây vô nghiệm?

A. 2x – 1 = 0

B. -x2 + 4 = 0

C. x2 + 3 = -6

D. 4x2 +4x = -1

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) 2x – 1 = 0 ⇔ x =  

+) -x2 + 4 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2

+) x2 + 3 = -6 ⇔ x2 = -9 (vô nghiệm vị -92 + 4x = -1 ⇔ 4x2 +4x + 1 = 0 ⇔ (2x + 1)2 = 0 ⇔ 2x + 1 = 0 ⇔ x = - 

Đáp án buộc phải lựa chọn là: C


Bài 9: Tập nghiệm của phương thơm trình 3x – 6 = x – 2 là

A. S = 2

B. S = -2

C. S = 4

D. S = Ø

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả 3x – 6 = x – 2 ⇔ 3x – x = -2 + 6 ⇔ 2x = 4 ⇔ x = 2

Tập nghiệm của phương trình là S = 2

Đáp án đề nghị lựa chọn là: A


Bài 10: Phương trình

*
 gồm tập nghiệm là

A. S = ±4

B. S = ±2

C. S = 2

D. S = 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

ĐKXĐ: x + 4 ≠ 0 ⇔ x ≠ -4

Phương thơm trình ⇔ 3x2 – 12 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2 (tm)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = ±2

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: B


Bài 11: Có từng nào nghiệm của pmùi hương trình |x + 3| = 7?

A. 2

B. 1

C. 0

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*
 

Vậy pmùi hương trình tất cả nhị nghiệm x = 4; x = -10

Đáp án đề nghị lựa chọn là: A


Bài 12: Số nghiệm của phương thơm trình 5 - |2x + 3| = 0 là

A. 2

B. 1

C. 0

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Vậy pmùi hương trình gồm nhì nghiệm x = 1; x = -4

Đáp án đề xuất lựa chọn là: A


Bài 13: Hai phương trình như thế nào sau đây là nhì phương trình tương đương?

A. x – 2 =4 và x + 1 = 2

B. x = 5 và x2 = 25

C. 2x2 – 8 = 0 với |x| = 2

D. 4 + x = 5 với x3 – 2x = 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) Xét x – 2 = 4 ⇔ x = 6 với x + 1 = 2 ⇔ x = 1 nên nhị phương trình x – 2 =4 và x + 1 = 2 ko tương đương

+) Xét pmùi hương trình x2 = 25 ⇔ x = ±5 buộc phải phương trình x2 = 25 có hai nghiệm. Suy ra nhị phương thơm trình x = 5 và x2 = 25 ko tương đương.

+) Xét phương thơm trình 4 + x = 5 ⇔ x = 1, mà x = 1 ko là nghiệm của phương trình x3 – 2x = 0 (do 13 – 2.1= -1 ≠ 0) cần hai phương thơm trình 4 + x = 5 cùng x3 – 2x = 0 ko tương tự.

+) Xét pmùi hương trình 2x2 – 8 = 0 ⇔ 2x2 = 8 ⇔ x2 = 4 ⇔

*

Nhận thấy nhị phương thơm trình trên tất cả thuộc tập nghiệm 2; -2 nên bọn chúng tương tự.

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: C


Bài 14: Số cặp phương trình tương tự trong những cặp phương thơm trình sau là:

(I) x – 2 =4 và x + 1 = 2

(II) x = 5 với x2 = 25

(III) 2x2 – 8 = 0 cùng |x| = 2

(IV) 4 + x = 5 và x3 – 2x = 0

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) Xét x – 2 = 4 ⇔ x = 6 với x + 1 = 2 ⇔ x = 1 yêu cầu nhì phương trình x – 2 =4 với x + 1 = 2 không tương đương

+) Xét pmùi hương trình x2 = 25 ⇔ x = ±5 buộc phải pmùi hương trình x2 = 25 tất cả nhì nghiệm. Suy ra nhì pmùi hương trình x = 5 cùng x2 = 25 ko tương đương.

Xem thêm: Mẹo Bài Thi Thực Hành Sát Hạch Lái Xe Hạng C Đậu 100%, Thi Thử Bằng Lái Xe C Online

+) Xét phương trình 4 + x = 5 ⇔ x = 1, mà x = 1 ko là nghiệm của pmùi hương trình x3 – 2x = 0 (vị 13 – 2.1= -1 ≠ 0) bắt buộc nhì phương trình 4 + x = 5 với x3 – 2x = 0 ko tương tự.

+) Xét phương thơm trình 2x2 – 8 = 0 ⇔ 2x2 = 8 ⇔ x2 = 4 ⇔

*

Nhận thấy nhị phương thơm trình bên trên bao gồm thuộc tập nghiệm 2; -2 nên chúng tương đương.

Vậy chỉ có 1 cặp phương trình tương đương trong những cặp sẽ cho

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: A


Bài 15: Pmùi hương trình làm sao dưới đây dìm x = a (a là hằng số không giống 0 với 1) làm nghiệm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ttốt x = a vào cụ thể từng pmùi hương trình ta được

+) 5.a – 3a = 2 ⇔ 2a = 2 ⇔ a = 1 (loại) phải x = a không là nghiệm của pmùi hương trình 5x – 3a = 2

+) a2 = a ⇔

*
 (loại) phải x = a ko là nghiệm của pmùi hương trình x2 = a

+)

*
(loại) phải x = a không là nghiệm của phương trình
*

+) a2 – a.a = a2 – a2 = 0 đề xuất x = a là nghiệm của phương trình x2 – a.x = 0

Đáp án buộc phải lựa chọn là: B


Trắc nghiệm Định lí Ta-lét trong tam giác tất cả đáp án

Bài 1: Viết tỉ số cặp đoạn thẳng có độ nhiều năm như sau: AB = 4dm, CD = 20 dm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

AB = 4dm, CD = trăng tròn dm ⇒

*

Vậy

*
 là tỉ số 2 đoạn thẳng (cùng solo vị)

Đáp án cần chọn là: B


Bài 2: Viết tỉ số cặp đoạn trực tiếp có độ lâu năm như sau: AB = 12cm, CD = 10 cm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

AB = 12cm, CD = 10 cm ⇒

*

Vậy

*
 là tỉ số 2 đoạn thẳng (cùng 1-1 vị)

Đáp án phải lựa chọn là: B


Bài 3: nên chọn lựa câu sai. Cho hình mẫu vẽ cùng với AB Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý hòn đảo của định lý Ta-lét. Nếu một mặt đường trực tiếp cắt nhì cạnh của một tam giác cùng định ra trên hai cạnh này phần đông đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ thành phần thì con đường trực tiếp kia song tuy vậy với cạnh còn sót lại của tam giác.

Nên D sai.

Đáp án đề nghị lựa chọn là: D


Bài 4: Cho mẫu vẽ. Điều kiện như thế nào tiếp sau đây ko suy ra được DE // BC?

*

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý hòn đảo của định lý Ta-lét. Nếu một đường trực tiếp cắt nhị cạnh của một tam giác và định ra trên nhì cạnh này đều đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ thành phần thì đường trực tiếp đó song tuy nhiên cùng với cạnh còn lại của tam giác.

Dễ thấy, tự những điều kiện

*
 ta phần nhiều suy ra được DE // BC.

Chỉ tất cả D sai.

Đáp án đề nghị chọn là: D


Bài 5: Cho hình vẽ, trong đó DE // BC, AD = 12, DB = 18, CE = 30. Độ nhiều năm AC bằng:

*

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Vì DE // BC, theo định lý Ta-lét ta có:

*

Nên AC = AE + EC = 50 cm

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 6: Cho hình mẫu vẽ, trong đó DE // BC, AE = 12, DB = 18, CA = 36. Độ lâu năm AB bằng:

A. 30

B. 36

C. 25

D. 27

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì DE // BC, theo định lý Ta-lét ta có:

*

Nên AB = AD + DB = 9 + 18 = 27 cm

Đáp án cần lựa chọn là: D


Bài 7: Chọn câu trả lời đúng:

Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC và BD. Xét các xác định sau:

*

A. Chỉ tất cả (I) đúng

B. Chỉ gồm (II) đúng

C. Cả (I) cùng (II) đúng 

D. Cả (I) với (II) sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Đáp án phải chọn là: A


Bài 8: Chọn câu trả lời đúng:

Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC với BD. Xét những xác định sau:

*

Số xác minh đúng trong các xác định trên là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Vậy gồm 2 khẳng định đúng.

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Bài 9: Cho biết M ở trong đoạn trực tiếp AB vừa lòng

*
?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: C


Bài 10: Cho biết M thuộc đoạn thẳng AB thỏa mãn

*
số k vừa lòng điều kiện như thế nào dưới đấy?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án cần lựa chọn là: C


Bài 11: Cho mẫu vẽ, trong số đó AB // CD cùng DE = EC. Trong các khẳng định sau, gồm bao nhiêu xác định đúng?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 12: Cho mẫu vẽ, trong các số đó AB // CD với DE = EC. Trong những xác định sau, bao gồm từng nào khẳng định đúng?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý Ta-lét:

*

*

Vậy cả 4 xác định đang mang đến phần đa đúng.

Đáp án bắt buộc chọn là: D


Bài 13: Chọn câu vấn đáp đúng. Cho hình bên, biết DE // AC, tìm x:

*

A. x = 6,5

B. x = 6,25

C. x = 5

D. x = 8

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì DE // AC, áp dụng định lý Talet, ta có: 

*

Đáp án cần lựa chọn là: B


Bài 14: Chọn câu trả lời đúng. Cho hình bên biết ED ⊥ AB, AC ⊥ AB, kiếm tìm x:

*

A. x = 3

B. x = 2,5

C. x = 2

D. x = 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: ED ⊥ AB, AC ⊥ AB ⇒ DE // AC (từ bỏ vuông góc mang đến tuy nhiên song), vận dụng định lý Talet, ta có:

*

⇔ x2 + 6x – 27 = 0

Vậy x = 3

Đáp án buộc phải chọn là: A


Bài 15: Cho tam giác ABC có AB = 9cm, điểm D nằm trong cạnh AB sao để cho AD = 6cm. Kẻ DE tuy vậy song với BC (E Є AC), kẻ EF tuy nhiên tuy nhiên với CD (F Є AB). Tính độ lâu năm AF.

A. 6 cm

B. 5 cm

C. 4 cm

D. 7 cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Áp dụng định lý Ta-lét:

*

Đáp án buộc phải lựa chọn là: C


❮ Bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp cho 1, 2
Giáo dục đào tạo cấp cho 3