Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1

... Đạo Tài liệu tu dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2 016 – 2 017 _ LỚP VÒNG (Mnghỉ ngơi ngày 07 /11 /2 016 ) Bài thi số 1: Sắp xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân ... Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán thù Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2 016 – 2 017 _ LỚPhường VÒNG (Msống ngày 24 /10 /2 016 ) Bài thi số 1: Điền kết phù hợp vào khu vực ( ): Fill ... dưỡng học viên giải Tân oán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2 016 – 2 017 _ LỚPhường VÒNG (Mlàm việc ngày 10 /10 /2 016 ) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số 2: Điền kết tương thích vào...

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1


*

... học viên giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 20 16 – 20 17 _ LỚPhường. VÒNG (Msống ngày 10/10 /20 16) Bài thi số 1: Đi tìm kho báu: 12 ; 15 ; 13 16 ; 77 ; 18 82 ; 91 83 ; 95 ... sinh giải Tân oán Tiếng anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐÁP. ÁN TOÁN TIẾNG ANH 20 15 – 20 16 _ LỚP. VÒNG (Mngơi nghỉ ngày 26 /9 /20 16) Bài thi số 1: Chọn cặp nhau: 27 45 70 45 18 70 27 89 89 18 BÀI 2: Vượt chướng ... dưỡng học viên giải Toán thù Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 20 16 – 20 17 _ LỚPhường VÒNG (Msinh hoạt ngày 07/11 /20 16) Bài thi số 1: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu...
*

... Toán thù Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng 270 550 5 03 3 63 Bài thi số 3: Tìm cặp nhau: 614 212 212 33 0 222 416 31 3 555 590 33 0 416 754 745 754 590 222 31 3 745 614 555 212 404 754 102 650 590 33 0 ... giải Toán thù Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH năm 2016 2017 _ LỚP.. VÒNG (Mở ngày 24/10 /2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: Bài thi số : Vượt chướng ngại vật vật: Câu 1: Câu 2: Câu 3: ... 650 416 33 0 555 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học tập Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học viên giải Toán thù Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH năm nhâm thìn 2017 _ LỚP VÒNG...
*

*

... 6 15 277 50 4 2 75 Trường Tiểu học tập Trần Hưng Đạo Tài liệu tu dưỡng học sinh giải Toán Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH năm 2016 2017 _ LỚP VÒNG (Msinh hoạt ngày 26/9 /2016) Bài thi ... học viên giải Toán thù Tiếng Anh mạng Internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 2017 _ LỚP VÒNG (Mngơi nghỉ ngày 07/11 /2016) Họ tên: ………………………………………………………………………………………… .Lớp 5 Bài thi số 1: Sắp xếp: ... ÁN TOÁN TIẾNG ANH năm 2016 2017 _ LỚP VÒNG (Mngơi nghỉ ngày 10/10 /2016) Bài thi số 1: Chọn quý giá theo vật dụng trường đoản cú tăng dần: 1, 05 98 321 28 32 196 0, 25 250 353 7, 45 39 BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: 0, 75 0,5...
*

... child: Mark, Andy, Mary go to lớn supermartket lớn buy candy Each child buy candy packages How many candy packages they buy in total? a 12 candy packages b 15 candy packages c candy packages d candy packages ... green trees a 32 b 23 c 29 d 61 c 22 d 31 Question 10: 31 + ? = 52 a 21 b 32 ĐÁPhường ÁN Exam number 1: Fill in the blank with the suitable sign (>, =, ...

Xem thêm: Cách Tải, Cài Ultraviewer Cho Máy Tính Ultraviewer, Tải Phần Mềm Điều Khiển Máy Tính Ultraviewer


... is years older than Dan VnDoc - Tải tư liệu, văn uống pháp luật, biểu mẫu miễn giá thành B) Betty is years older than Dan C) Betty is years older than Dan D) Betty is years older than Dan Câu 22 : Duke is ... Dan has 28 pencils & Henry has 21 pencils How many more pencils Dan have than Henry? Câu 12: In a basketball game, the Kitten team scored 48 points, and the Puppy team scored more points than ... than Dan C) Ben has 12 less marbles than Dan D) Ben has 11 less marbles than Dan Câu 8: Which of the following is correct? A) 14 is 41 less than 55 B) 14 is 36 less than 55 C) 14 is 40 less than...
... smaller than 55606 149 và larger than 556 048 96? a 55695 346 b 556 141 86 c 55605268 d 55601982 Question 4: Anmãng cầu bought 40 jellybeans Which statement is incorrect? a She can divide the beans equally ... 96b 65 c 40 8 d 2016 Question 8: Peter, Bob và Jack a work If they work in pairs: Peter and Bob can complete it in 12 hours; Bob và Jachồng can complete it in 10 hours; Jack and Peter can complete ... students an exam with a maximum score of 50 The scores of four of the students are 41 , 44 , 46 49 The average of five students’ scores is the same as the score of the fifth student The score...
... 0.0 25 b 0. 25 c 25 0 0 d 2 .5 Question 8: Write numbers below in order from least khổng lồ greatest: 3/ 12; 4 /5; 0. 75; 0 .23 a 3/ 12; 0 .23 ; 0. 75; 4 /5 b 0 .23 ; 3/ 12; 0. 75; 4 /5 c 3/ 12; 4 /5; 0. 75; 0 .23 d 0 .23 ; ... Exam number 2: Question 1: Convert 25 m = km a 25 0 b 0,0 25 c 2 ,5 d 0, 25 Question 2: 2mét vuông = dmét vuông The missing number is a 20 0 b 20 0000 c 20 00 d 20 000 c 3 25 0 d 32 ,5 c 0,34 d 0,034 c 50 3 d 50 30 Question ... (>, =, ...
... Question 3: Find X if X x 8,6 - 5, 2 x X - 11,06 = 5, 94 Question 4: Calculate: 5, 5 x (3 ,5 - 1 ,5) + 1 ,5 = Question 5: Calculate: Exam number 3: Find the blank with the suitable number (Note: write decimal ... in per minute d 0, 05 mile in per minute Question 3: Susan wants to lớn divide 35 , 5 kilogam sugar in small bags If each bag holds 0,5kg, how many bags are needed? a 70 b 71 c 36 d 35 Question 4: In the ... value of x such that x + 3/ 7 = 26/21 a 7/21 b 23/ 21 c 23/ 14 d 17/21 Question 4: Calculate: 23, 61 x 4, 23 = a 9987, 03 b 92,14 03 c 99,87 03 d 9214, 03 Question 5: This shape is made of several small...
... The longest side of triangle ABC is centimet a 40 b 34 c 86 d 12 Question 5: Danny is 31 Garrett is years older than Bryce & years older than Danny How old is Bryce? a 33 years old b 37 years old ... are there in the grade 3? a 138 60 b 100 c 249 d 81 Question 2: How you write this number using digits? Seven hundred three a 137 b 730 c 7 03 d 1 73 Question 3: How many triangles are there? a ... younger than Ruth Jane is 36 Kimberly is year younger than Jane & years younger than Ruth How old is Ruth? a 35 years old b 37 years old c 41 years old d 40 years old Question 7: I am an even...
... > Câu 10 : 56 Câu 18 : 16 Câu 3: = Câu 11 : 25 Câu 19 : c Câu 4: 80000 Câu 12 : Câu 20: d Câu 5: 10 0 Câu 13 : 12 Câu 21: c Câu 6: 25 Câu 14 : 45 Câu 22: c Câu 7: 900 Câu 15 : 12 Câu 8: 44 Câu 16 : 35 ... Bài 1: Tìm cặp quý hiếm (1) = (5); (2) = (7); (3) = (15 ); (4) = (20); (6) = (8); (9) = (16 ); (10 ) = (11 ); (12 ) = (18 ); (13 ) = (19 ); ( 14 ) = (17 ) Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1: 15 352 0
13 186 1
21 276 2