Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

khi xin phnghiền phòng ban Nhà nước gồm thẩm quyền nhằm gửi mục tiêu áp dụng khu đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề xuất sẵn sàng đối chọi xin chuyển mục tiêu thực hiện đất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

*

..., ngày..... tháng .....năm ....

Bạn đang xem: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban dân chúng 1 ...................

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất 2 …………..

2. Địa chỉ/trụ slàm việc chính:................................................................................................

4. Địa điểm khu vực đất:....................................................................................................

5. Diện tích (m2):.........................................................................................................

6. Để thực hiện vào mục đích: 3.....................................................................................

Xem thêm: Sinh Năm 2006 Mệnh Gì ? Tuổi Bính Tuất Hợp Màu Nào, Tử Vi Trọn Đời

7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........…………………..

8. Cam kết áp dụng khu đất đúng mục tiêu, chấp hành đúng những giải pháp của điều khoản khu đất đai, nộp chi phí sử dụng đất/tiền mướn đất (nếu có) không thiếu, đúng hạn;

Các cam đoan khác (nếu có)...........................................................................................

Người có tác dụng đơn

Ký, ghi rõ họ tên


Hướng dẫn ghi thông tin 1-1 xin chuyển mục đích thực hiện đất


1. Ghi rõ tên UBND cung cấp tất cả thđộ ẩm quyền được cho phép gửi mục đích sử dụng khu đất, cụ thể:

- Hộ mái ấm gia đình, cá thể bao gồm đòi hỏi xin đưa mục đích áp dụng đất thì ghi là UBND cấp cho huyện vị trí bao gồm khu đất,

- Tổ chức tất cả trải đời xin gửi mục đích áp dụng đất thì ghi là UBND cấp cho thức giấc vị trí bao gồm đất.

2.Ghi rõ chúng ta, tên cá thể xin thực hiện đất/cá nhân thay mặt mang đến hộ gia đình/cá thể thay mặt đến tổ chức; ghi đọc tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp cho Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông báo về tổ chức (Quyết định thành lập và hoạt động phòng ban, tổ chức triển khai sự nghiệp/vnạp năng lượng phiên bản thừa nhận tổ chức triển khai tôn giáo/đăng ký tởm doanh/Giấy chứng nhận đầu tư chi tiêu so với doanh nghiệp/tổ chức tởm tế…).

3. Ghi mục tiêu thực hiện đất sau khi được phnghiền gửi mục tiêu sử dụng đất.

Trên đây là chủng loại solo xin đưa mục tiêu sử dụng đất phát hành hẳn nhiên Thông bốn 30/2014/TT-BTNMT và gợi ý bí quyết ghi thông báo theo từng văn bản cụ thể.