EXPIRE LÀ GÌ

thnghỉ ngơi ra·hết·tắt·mãn·kết thúc·mai một·mãn hạn·mất đi·thsinh sống hắt ra·tắt thở

*

Before the revolution in January 2011, the government was planning to lớn take a decision to abolish summer time in 2011 before President Hosni Mubarak"s term expires in September 2011.

Bạn đang xem: Expire là gì


Trước cuộc giải pháp mạng vào tháng một năm 2011, cơ quan chính phủ đang lên planer giới thiệu đưa ra quyết định huỷ bỏ thời gian ngày hè năm 2011 trước lúc nhiệm kỳ của Tổng thống Hosni Mubarak hết hạn trong tháng 9 năm 2011.
While Argentina"s finances were extremely strained at this juncture following the economic crisis in 1953, the most serious setbaông chồng to lớn the project came in January 1955 when Tank"s contract expired.
Nền tài chủ yếu của Argentimãng cầu cực kì căng thẳng vào thời điểm này sau cuộc rủi ro khủng hoảng tài chính năm 1953, trở xấu hổ lớn số 1 mang lại dự án công trình là neftekumsk.comệc Tank hết đúng theo đồng cùng với cơ quan chỉ đạo của chính phủ trong thời điểm tháng 1/1955.
If you cancel your storage plan or when your storage plan expires, your storage limits will rephối khổng lồ the miễn phí levels for each product at the end of your billing cycle.
Nếu bạn bỏ gói bộ nhớ lưu trữ hoặc lúc gói bộ lưu trữ không còn hạn, hạn mức bộ nhớ của bạn sẽ được đặt lại về mức miễn phí cho từng thành phầm ở cuối chu kỳ tkhô giòn toán thù.
Existing users who were added based on the preneftekumsk.comous definition remain in the audience until their membership duration expires.
Người cần sử dụng hiện tại đã được thêm dựa vào định nghĩa trước đó vẫn còn đấy vào đối tượng cho đến Khi thời hạn member của họ hết hạn.
While this is useful if your đoạn Clip is no longer available after the expiration date, it"s easy to lớn accidentally setting the date to the past for an available đoạn Clip.
Mặc mặc dù vấn đề đó có lợi nếu neftekumsk.comdeo clip của người tiêu dùng không còn hoàn toàn có thể xem sau ngày hết hạn, tuy thế rất dễ để vô tình đặt ngày hết hạn vào vượt khứ đọng cho 1 neftekumsk.comdeo clip tất cả sẵn.
In addition to lớn guaranteeing that the earth will never expire, God’s Word also tells us that he “formed it even khổng lồ be inhabited.”
Ngoài câu hỏi đảm bảo an toàn trái khu đất sẽ không bao giờ bị bài trừ, Lời Đức Chúa Ttránh cũng đến bọn họ biết Ngài “đang tạo ra sự <đất> nhằm dân ở” (Ê-không đúng 45:18).
In July 2007, Funimation Entertainment announced they had acquired the license lớn the series after Bandai"s license had expired.
Vào tháng 7 năm 2007 Funimation Entertainment đang ý kiến đề xuất được tiếp quản lí bản quyền sau thời điểm bản quyền của Bandai Entertainment không còn hạn.
Because God’s Law had decreed that the avenger’s opportunity lớn kill the manslayer expired with the high priest’s death, & everyone knew this.
Vì Luật pháp của Đức Chúa Ttránh gồm ra nhan sắc lệnh là lúc thầy tế lễ thượng phđộ ẩm từ trần thì người báo oán không thể thời cơ để giết thịt kẻ gần cạnh nhân nữa, cùng hồ hết fan đa số biết điều công cụ này.
The first anime series was licensed by Geneon Entertainment in English, but the license expired in 2011.
Geneon Entertainment cài bản quyền phần anime trước tiên cùng phân phối bằng giờ đồng hồ Anh, dẫu vậy giấy phép sẽ mãn hạn vào thời điểm năm 2011.
However, it was reported in September 2015 that DreamWorks và Disney would not renew their distribution deal, which was set khổng lồ expire in August 2016.
Tuy nhiên hồi tháng 9 năm 2015, DreamWorks và Disney chào làng sẽ không thường xuyên kí tiếp hòa hợp đồng phân phối hận này nữa, với vừa lòng đồng cũ đã không còn hạn vào thời điểm tháng 8 năm năm 2016.
Bad Robot was originally based at Touchstone Teleneftekumsk.comsion, but was moved by Abrams lớn Paramount Pictures và Warner Bros. Teleneftekumsk.comsion, after his contract with ABC expired in 2006.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Osgi Là Gì ? Java — Osgi Giải Quyết Vấn Đề Gì


Bad Robot thuở đầu trực thuộc về Touchstone Teleneftekumsk.comsion, dẫu vậy tiếp đến Abrams vẫn gửi hãng sản xuất phim cho tới Paramount Pictures với Warner Bros. Teleneftekumsk.comsion, sau khoản thời gian thích hợp đồng cùng với ABC không còn hạn vào khoảng thời gian 2006.
On May 31, 2017, Pledis Entertainment announced that Uee had graduated from the group after eight years of actineftekumsk.comty due khổng lồ the expiration of her contract.
Vào ngày 31 tháng 5 năm 2017, Pledis tuyên cha rằng Uee đã tránh nhóm sau tám năm vận động vì phù hợp đồng trên đơn vị không còn hạn.
Each upload operation resets the segment membership và expiration countdown for the identifiers that are uploaded.
Mỗi hoạt động sở hữu lên đã đặt lại bốn bí quyết thành neftekumsk.comên phân khúc thị trường với đếm ngược thời hạn cho các cực hiếm dấn dạng cài lên.
This includes expiration dates from sitemaps, on-page structured data, & the meta expiration tag in the site header.
Như vậy bao hàm ngày không còn hạn từ sơ đồ gia dụng website, dữ liệu có cấu trúc bên trên trang và thẻ hết hạn meta trong title trang web.
Please refrain from depositing any old checks you might have sầu received, as your ngân hàng may charge you fees for depositing a stopped/expired check.
Vui lòng ko ký kết gửi bất kỳ séc cũ nào nhưng bạn cũng có thể đã nhận được được, vị bank của chúng ta có thể tính phí đến bài toán ký gửi séc đã trở nên ngừng/hết hạn.
Should the President"s successor assume office, the term of his office shall expire at the over of three months after the conclusion of peace.
Nếu fan kế nhiệm Tổng thống sở hữu chức vụ, nhiệm kỳ của ông sẽ chấm dứt vào thời điểm cuối cha tháng sau khoản thời gian ngừng độc lập.
The first Technical Preneftekumsk.comew was first mix to lớn expire on April 15, 2015 but Microsoft later released a tool to extend the expiry date, to lớn last until the second tech pReneftekumsk.comews of the OS in May năm ngoái.
Xem trước nghệ thuật đầu tiên lần trước tiên được tùy chỉnh để không còn hạn vào ngày 15 tháng bốn năm 2015 nhưng lại Microsoft tiếp nối chế tạo một cách thức nhằm không ngừng mở rộng thời hạn sử dụng, kéo dãn cho đến Lúc hình họa nghệ thiết bị nhị của hệ điều hành và quản lý tháng năm năm ngoái.
(Job 14:13-15) Although in agony, Job demonstrated faith in Jehovah’s sovereignty, stating: “Until I expire I shall not take away my integrity from myself!” —Job 27:5.
Mặc cho dù sinh hoạt trong cơn âu sầu cùng cực, Gióp chứng tỏ đức tin chỗ quyền kẻ thống trị của Đức Giê-hô-va, ông nói: “Cho mang lại kỳ chết, tôi không hề thôi quả-quyết rằng tôi trọn-vẹn” (Gióp 27:5).
Tesla sold the Roadster until early 2012, when its supply of Lotus Elise gliders ran out, as its contract with Lotus Cars for 2,500 gliders expired at the end of 2011.
Tesla tiếp tế mẫu mã Roadster cho tới đầu năm 2012, Khi nguồn cung cấp bộ truyền hễ của hãng sản xuất Lotus Elise đã chấm dứt, lúc vừa lòng đồng của mình cùng với hãng sản xuất Lotus Cars cung cấp 2,500 cỗ truyền đụng sẽ ngừng thời điểm cuối năm 2011.
It was formed on trăng tròn May 1882 & renewed periodically until it expired in 1915 during World War I. The Kingdom of Romania joined the alliance on 18 October 1883.
Nó được thành lập vào ngày 20 mon 5 năm 1882 cùng được gia hạn chu trình cho đến khi nó hết hạn vào thời điểm năm 1915 vào cầm cố chiến I. Vương quốc Romania gia nhập liên minch vào trong ngày 18 tháng 10 năm 1883.