Former student là gì

Former + mẫu gì đó => nghĩa là cái nào đó là núm, cũ, đã từng là dòng nào đó, nghe nặng nề gọi ghê