Hereinafter Referred To As Là Gì

Thư điện tử chủ thể này
*
LinkBachồng Topic URL
*
Retweet this Topic
*
Share Topic on Google+Like this TopicShare on Facebook
*
Digg this Topic
*
Reddit this Topic
*
Share on Tumblr
Xem chủ đề này
*
In chủ thể này
*
*

Chủ đề trước Chủ đề kế tiếp
*
Tiensigiay

*

Sau đây là một số thuật ngữ (defination) thường bắt gặp vào hòa hợp đồng. Mình vẫn lý giải cụ thể nghĩa, cách sử dụngbên dưới cmt.

Bạn đang xem: Hereinafter referred to as là gì

agreement (n.)an arrangement between two or more people, countries etc; contract => Hợp đồng, việc thỏa hiệp ~Contract.appendix (n.)additional or supplementary material at over of contract, book etc => Prúc lục, phần prúc lục cuối đúng theo đồng.arbitration (n.)settlement of a dispute by a person chosen by both parties -to arbitratev.=> Trọng tài (cơ quan); arbitrator (n) Trọng tài viên.

Xem thêm: Phức Chất Là Gì - Nghĩa Của Từ Phức Chất Trong Tiếng Việt

article (n.)a particular statement or stipulation in a contract etc; clause => Điều khoản ~clause,provisionclause(n.)a particular statement or stipulation in a contract etc;~ articlecondition (n.)anything necessary before the performance of something else ~ Condition được đọc nôm mãng cầu là ĐK, thông thường đi tầm thường một nhiều "terms and condition" dịch chung là pháp luật. Ví dụ: Both Parties agree toenter inkhổng lồ this Contract under the terms & conditions set forth as follows: Hai bên thông nhất ký phối hợp đồng dựa vào những điều khoản sau:.force majeure (n.)superior, power; unforeseeable event excusing one các buổi tiệc nhỏ from fulfilling contract ~ Sự kiệnbất khả chống.fulfil (v:) lớn satisfy a condition; lớn complete the required task; to fulfill US ~ thi hành/ tiến hành (nghĩa vụ)herein (adv:) in here; in this (document etc) trên trên đây.hereinafter (adv:) in the following part (of this document etc)heretofore (adv:) up until now; until the present; before thisin behalf of:in the interests of (person etc); for (person etc); on behalf of (UK)on the one hand: on one side -on the other handon the other side : Một khía cạnh...mặt khác...party (n.)the person or persons forming one side of an agreement: 2 bên phía trong phù hợp đồngstipulate (v.)lớn specify as an essential condition -stipulationn. ~ quy địnhterms (n.)conditions or stipulations ~ Điều khoản ~ article, clause,warrant (v.)to give formal assurance; to lớn guarantee ~ bảo hành, bảo đảm; waranty ~ luật pháp bảo hànhwhereas (conj:) it being the case that; in view of the fact that ~ trong khi