HLS LÀ GÌ

1. Về nginx-rtmp module

Nginx-rtmp là module không ngừng mở rộng, nhưng mà kết hợp với Nginx để cho phép kiến tạo sever streaming truyền thông media.

Bạn đang xem: Hls là gì

Một số tài năng nhưng nginx-rtmp hỗ trợ:


*
*
*
*

4. VOD qua HLS

Chúng ta đang cấu hình để cho phép đoạn phim player phạt Clip qua giao thức HLS (Apple HTTP Live sầu Streaming).

4.1 Cài đặt Ffmpeg

Sử dụng script Installing FFmpeg on Linux

Nếu chỉ sử dụng một thư viện tất cả sẵn thì thiết đặt đơn giản dễ dàng nhỏng sau bên trên CentOS

yum install ffmpeg ffmpeg-devel ffmpeg-libpostproc

Trong phần Giới thiệu FFmpeg, đã và đang ra mắt với biện pháp áp dụng cơ bạn dạng FFmpeg.

Xem thêm: Xem Tử Vi Trọn Đời Sinh Năm 201 Nữ Mạng, Thái Ất Tử Vi 2018 Cho Tuổi Kỷ Mão 20 Tuổi

4.2 Convert tệp vod.mp4 quý phái HLS

Trước lúc convert, chúng ta thực hiện copy/download tệp tin đoạn Clip lên hệ thống (ví dụ tệp tin là vod.mp4)

Sử dụng lệnh ffmpeg nhằm convert vod.mp4 lịch sự định hình HLS (Apađậy HTTP Live Stream)

ffmpeg -i Clip.mp4 -profile:v baseline -màn chơi 3.0 -s 720x400 -start_number 0 -hls_time 10 -hls_list_kích thước 0 -f hls /tmp/index.m3u8

Trong đó:

vod.mp4 là tệp video clip đầu vào bắt buộc convertindex.m3u8 là tệp tin master đầu ra output của HLS playlistvà một vài tsay đắm số tùy lựa chọn đến độ sắc nét, thời hạn phân đoạn, …

4.3 Cấu hình nginx

Tại trên đây, Chúng ta đã thông số kỹ thuật nginx có tác dụng website hệ thống, đôi khi thông số kỹ thuật làm cho truyền thông media hệ thống.

user nginx;worker_processes 1;error_log logs/rtmp_error.log debug;pid /var/run/nginx.pid;events worker_connections 1024;http #serve sầu the player for HLS VPS listen 80; root /var/www/html; server_name localhost; location /hls # CORS setup add_header "Access-Control-Allow-Origin" "*" always; add_header "Access-Control-Expose-Headers" "Content-Length"; # Allow CORS preflight requests if ($request_method = "OPTIONS") add_header "Access-Control-Allow-Origin" "*"; add_header "Access-Control-Max-Age" 1728000; add_header "Content-Type" "text/plain charset=UTF-8"; add_header "Content-Length" 0; return 204; types application/vnd.apple.mpegurl m3u8; video/mp2t ts; add_header Cache-Control no-cache; alias /tmp; Listen với port mặc định 80Playmenu của stream là tệp tin m3u8, cùng với những segment là tệp tsĐường dẫn thỏng mục chứa những playmenu là /tmp

4.4 Phát video clip bên trên website browser cùng với videojs

Chúng ta rất có thể phát đoạn phim trên website browser, cơ mà áp dụng flash player nlỗi Flowplayer hay Jwplayer. Trong trường phù hợp này, tôi đang giới thiệu áp dụng videojs player cho phân phát video clip trên website browser.

Link về videojs: https://github.com/videojs/http-streaming

Trên Nginx web VPS, chúng ta sẽ tạo tệp tin index.html với câu chữ sau vào root directory: