HỢP TÁC TIẾNG ANH

*

Bạn đang xem: Hợp tác tiếng anh

*

*

Xem thêm: " Đất Chuyên Dùng Là Gì ? Có Được Bồi Thường Không? Đất Chuyên Dùng Là Gì

*

Hợp tác giờ Anh là cooperation, phiên âm là kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən. Hợp tác là thuộc phổ biến sức làm việc, giúp sức, cung ứng lẫn nhau vào quá trình tuyệt lĩnh vực như thế nào đó vì ích lợi tầm thường.

Hợp tác tiếng Anh là cooperation, phiên âm là /kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/. Hợp tác rất có thể là tổ chức tài chính tập thể của rất nhiều fan lao động tự nguyện góp vốn và sức lao động để tiến hành cung ứng marketing trong những nghành nghề sản xuất, dịch vụ, lưu lại thông.

Một số từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan mang đến hòa hợp tác:

Conflict resolution /ˈkɒn.flɪkt ˌrez.əˈluː.ʃən/: Đàm phán.

Launch /lɔːntʃ/: Đưa ra thành phầm.

*

Transaction /trænˈzæk.ʃən/: Giao dịch.

Compensate /ˈkɒm.pən.seɪt/: Bồi hay.

Concession /kənˈseʃ.ən/: Nhượng cỗ.

Associate /əˈsəʊ.ham mê.eɪt/: Đồng nghiệp.

Cooperation /kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/: Hợp tác.

Establish /ɪˈstæb.lɪʃ/: thành lập.

Turnover /ˈtɜːnˌəʊ.vər/: Doanh số.

Sleeping partner /ˈsliː.pɪŋ ˈpɑːt.nər/: Người góp vốn.

Representative sầu /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/: Người đại diện thay mặt.

Economic cooperation /iː.kəˈnɒm.ɪk kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/: Hợp tác sale.

Một số chủng loại câu giờ Anh về phù hợp tác:

This documentary was made with the cooperation of the victims' families.

Bộ phyên ổn tài liệu này được triển khai với sự bắt tay hợp tác của gia đình nàn nhân.

The company produces computers in cooperation with a German firm.

Công ty cấp dưỡng laptop bắt tay hợp tác với một cửa hàng Đức.

I need your cooperation to lớn make this sự kiện a success.

Tôi đề xuất sự hợp tác ký kết của khách hàng để triển khai cho sự khiếu nại này thành công xuất sắc.

We acted in a spirit of cooperation.

Chúng tôi vẫn hành động trên ý thức hợp tác ký kết.

Bài viết hợp tác giờ đồng hồ Anh là gì được tổng thích hợp vì gia sư trung tâm giờ đồng hồ Anh SGV.