Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 2

... C that 20 - Do you have any … ? - No, I don’t A parrots B parrot C cát 21 - What toys you lượt thích ? - I lượt thích … A cát B goldfish C truông xã 22 - What … you like? - I like rabbit A pets B.toys 23 - … ... reading A What B When C Where 24 - What is she doing? - She is … A cook B cooking C cooks 25 - What … you doing? - … am cleaning the floor A am - you B is - she C.are - I 26 - What are they doing? ... - It’s in …… Viet Nam A North B South C Central 12 - Is Ha Noi …… Hue? - No, it isn’t It’s … from Hue A near – far B far – near C near – near 13 Is Hai Duong near Ha Noi? A Yes, it is B No, it...

Bạn đang xem: Ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 2


*

... III Read the following passage and decide which option A, B, C, D best fits each space Everyone ... C in D at 15 She isn"t VietNamese ., she speaks Vietnamese perfectly A So B However C And D or III Give sầu the correct size of the verbs in brackets to lớn complete the following sentences 1.I (know) ... _ When does the festival kết thúc up? _ III Read the passage & fill in each gap with a suitable word from the box With Top Bought Friends...
*

... rain TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường TIẾNG ANH LỚP. 10-HỌC KỲ 20 12 25 The bag looks heavy I ……………you with it a help b will help c am helping d am going to lớn help 26 I play ... for mailing 20 The Prime Minister has three bodyguards ………… hyên ổn TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường TIẾNG ANH LỚP.. 10-HỌC KỲ a khổng lồ protect b protected c protect 20 12 d protects ... India now because we have sầu killed too many for them to lớn TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 survive sầu However, it isn’t enough simply lớn talk about...
*

... rain TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP. 10-HỌC KỲ 20 12 25 The bag looks heavy I ……………you with it a help b will help c am helping d am going khổng lồ help 26 I play ... for mailing 20 The Prime Minister has three bodyguards ………… him TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.. TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ a to protect b protected c protect 20 12 d protects ... silent b laugh b film c August c thriller TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN d taught d situation Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP. TIẾNG ANH LỚPhường 10-HỌC KỲ 20 12 a cup b continent c competition d center a...
*

... more 26 Which is the………………… apartment? A best B better 27 Her date of birth is ………………….November 4th A at B on C in D of 28 ………………………of people like playing sports A Many B A lot C Lot D Much 29 Hoa ... sound B noise 20 The nurse .her temperature in the room now A take B takes C took D taking 21 My mother…………………… me a new shirt last Sunday A give B gives C gave sầu D will give sầu 22 We saw many ... (be)………………… addictive, so players must ( be )……………… careful 21 She prefers (socialize)………………… with her frriends 22 She prefers (read)………………………… 23 I‟d lượt thích (see)……………………………cowboy movies VIII Rewite...
*

... more 26 Which is the………………… apartment? A best B better 27 Her date of birth is ………………….November 4th A at B on C in D of 28 ………………………of people lượt thích playing sports A Many B A lot C Lot D Much 29 Hoa ... sound B noise 20 The nurse .her temperature in the room now A take B takes C took D taking 21 My mother…………………… me a new shirt last Sunday A give B gives C gave D will give sầu 22 We saw many ... (be)………………… addictive, so players must ( be )……………… careful 21 She prefers (socialize)………………… with her frriends 22 She prefers (read)………………………… 23 I‟d lượt thích (see)……………………………cowboy movies VIII Rewite...
... 18 This is my _ His name is Binh 19 Its name is Sao Mai _school 20. up, please ĐỀ THI IOE LỚPhường VÒNG đôi mươi (CẤP.. HUYỆN) NĂM HỌC 2011-2012 1/Defeat the goalkeeper(thủ môn bắt bóng),khoanh ... a Sit down ,please b Stvà down, please 10 a Nice to met you, Thanh b Nice khổng lồ see you, Tkhô cứng Bài 11 Điền tự thi u vào nơi trống This is my _ library I am thank you Good morning, _ ... _ _ 30 / _ _ 31 / _ _ 3/ LEAVE ME OUT(LOẠI CHỮ CÁI THỪA) 1.n e a v e r: _ 2.b u i l i d i n g; 3. s e...

Xem thêm: Đinh Tỵ 1977 Mệnh Gì - Tình Duyên Và Cuộc Sống Của Họ


... when C if D unless 26 Bill Gates, …… is the president of Microsoft Company, is a billionaire A who B whom C that D whose Đề cương ôn tập Tiếng Anh 11 học Hs: Lê Quý ôn 27 One …… of public ... Đề cưng cửng ôn tập Tiếng Anh 11 học Hs: Lê Quý ôn Sample exercises I Choose a word in each line that has different bức xúc ... highly C largely D greatly 22 "Is Duong the best student in your group?" - "Yes Why don"t you talk to lớn him? He …… able to lớn help you." A must be B may be (maybe)C is D would be 23 "Do you think there...
... _ Lớp: Số phách: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Tiếng Anh Năm học: 2 010 – 2 011 Thời gian: 45 phút (Không nói thời gian giao đề) Số phách: (Đề kiểm tra gồm 02 trang, học sinh làm trực tiếp vào đề) ... …………… 10 …………… The over ĐÁPhường ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG ANH LỚP.. NĂM HỌC: 2 010 - 2 011 Câu I: (10 ´ 0,25 = 2.5 pts) 1- A 2-C 3-D 4-B 5-D 6 A 7-B 8-D 9-D Câu II: ... trang chính farmer driver classes 10 have sầu III VERB FORM 11 aren’t 12 are playing 13 has 14 is reading 15 are going 16 is looking 17 is cooking / cooks 18 is learning / am reading 19 is / is sitting / is...
... câu) - That: thế cho danh từ bỏ ngời/ đồ gia dụng (không sử dụng mệnh đề ko xác định_gồm dấu phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu điều kiện các loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... tired Relative sầu clauses: (Mệnh đề quan hệ) - Who: cố đến danh từ ngời (subject_làm chủ ngữ câu) - Whom: rứa mang lại danh trường đoản cú ngời (object_có tác dụng tân ngữ câu) - Which: thế đến danh từ đồ (S/O_ chủ ngữ ... theo sau S2 (to)be thờng phân chia WERE cùng với tất nhà ngữ (xem công thức) + S1 S2 tương tự không (tuỳ theo nghĩa câu) Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ kết quả) so /therefore : thế/ / Ex: Ba stayed...
... câu) - That: cố kỉnh mang lại danh trường đoản cú ngời/ thứ (ko sử dụng mệnh đề ko xác định_gồm lốt phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu ĐK các loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... if he had an alarm clock II BàI tập: - Ôn lại từ bỏ vựng tự Unit mang đến Unit 10 - Bài tập phần: Language focus từ Unit mang lại Unit 10 - Các loại tập trắc nghiệm: Khoanh trũn phng ỏn ỳng nht a, b, c hoc ... tired Relative sầu clauses: (Mệnh đề quan tiền hệ) - Who: nắm mang đến danh từ bỏ ngời (subject_quản lý ngữ câu) - Whom: nỗ lực đến danh từ ngời (object_làm cho tân ngữ câu) - Which: nỗ lực mang lại danh trường đoản cú đồ dùng (S/O_ công ty ngữ...
... câu) - That: thế mang lại danh trường đoản cú ngời/ đồ dùng (không sử dụng mệnh đề ko xác định_có vệt phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu ĐK các loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... tired Relative clauses: (Mệnh đề quan lại hệ) - Who: ráng mang lại danh trường đoản cú ngời (subject_làm chủ ngữ câu) - Whom: nuốm đến danh từ bỏ ngời (object_có tác dụng tân ngữ câu) - Which: cố gắng đến danh từ bỏ đồ vật (S/O_ nhà ngữ ... S2 (to)be thờng phân chia WERE cùng với vớ một số loại công ty ngữ (coi công thức) + S1 S2 như thể không (tuỳ theo nghĩa câu) Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ kết quả) so /therefore : thế/ / Ex: Ba stayed...
... Minh Tổ Ngoại Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚPhường NĂM HỌC 2013-2014 Tài liệu lưu hành nội Cách ghi lại trọng âm: a Từ cĩ âm tiết: Trọng âm cĩ thể rơi vào âm tiết đầu âm tiết máy nhì - Danh trường đoản cú tính từ: - ... enjoys 10 You must return this book lớn the library with in five sầu days  This book TRƯỜNG THCS TỊNH PHONG 10 GV: Dương Quang Minch Tổ Ngoại Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.. LỚP NĂM HỌC 2013-2014 ... your) thay đổi ta dựa vào túc từ bỏ thua cuộc hễ từ giới thiệu (said/ told) S + say lớn + O “ you _ you _ your” TRƯỜNG trung học cơ sở TỊNH PHONG 17 GV: Dương Quang Minch Tổ Ngoại Ngđọng ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.. LỚP NĂM HỌC 2013-2014...
... 2 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN HƯNG ĐẠO True: - They did not study They failed the exam Tình có thật: -Họ không học tập Họ thi rớt Conditional: ... lamp post _ xe taxi was damaged, but driver of taxi was not hurt 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN HƯNG ĐẠO VIII Will and be going to: be going to: diễn ... meeting was interesting I went lớn it yesterday -… 10 I met Mary She asked me lớn give sầu you this XI COMPARATIVE 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường. HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP. 10 - TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN HƯNG ĐẠO Equality(So sánh...
... DE CƯƠNG LỚP : III/ Hoàn tất câu sau, sử dụng Too/ so, either/ neither Hoa ate bread và eggs for breakfast, ... (have) dinner at trang chính, but they (have) dinner in a small restaurant yesterday evening - - DE CƯƠNG LỚPhường : The chidren (be) here ten minutes ago/ but at the moment they (play) in the yard My father ... Where She weighed 50 kilos  What 10 Lien /s mother wrote a siông chồng note for her - - DE CƯƠNG LỚPhường :  Who IX/ Điền vào chổ trống cùng với rượu cồn từ bỏ khi hữu khuyết: Can, must, should, ought...
Từ khóa: đề cương cứng ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 3 học kỳ 1đề cương cứng ôn tập giờ anh lớp 11 học tập kỳ 2đề cương cứng ôn tập giờ anh lớp 11 học kỳ ide cuong on tap tieng anh lop 8 hoc ki 2đề cương cứng ôn tập giờ anh lớp 10 học tập kì 2đề cương ôn tập tiếng anh lớp 8 học kì 2đề cương ôn tập giờ anh lớp 9 học tập kì 2đề cương ôn tập giờ anh lớp 11 học tập kì 2đề cương cứng ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 7 học tập kì 2ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 3 học tập kỳ 2de cuong on thi tieng anh lop 8 hoc ky 2đề cưng cửng ôn tập giờ anh lớp 3đề cương cứng ôn tập giờ anh lớp 3 hk 2 giáo trình family and friendsđề cương ôn tập tiếng anh lớp 9 học kì iđề cương ôn tập tiếng anh lớp 6 học kì 1Nghiên cứu vớt sự biến hóa một số trong những cytokin lên trên người bị bệnh xơ cứng suy bì hệ thốngBáo cáo các bước mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự ra đời lớp đảm bảo an toàn với khả năng phòng ăn mòn của thép bền khí hậu trong điều kiện nhiệt độ nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: Thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWANQuản lý vận động tiếp thu kiến thức của học viên theo hướng cải tiến và phát triển kỹ năng học tập hợp tác ký kết trên những ngôi trường phổ biến dân tộc bản địa phân phối trú thị trấn ba chẽ, tỉnh giấc quảng ninhPhối hợp thân phòng văn hóa truyền thống và lên tiếng cùng với chống giáo dục với huấn luyện và đào tạo trong câu hỏi tuyên ổn truyền, dạy dỗ, đi lại sản xuất nông làng mạc new huyện tkhô cứng tdiệt, tỉnh phú thọPhát hiện nay xâm nhập dựa trên thuật tân oán k meansNghiên cứu vớt tổng đúng theo những oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 cùng khảo sát điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngNghiên cứu vãn năng lực đo tích điện điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm gọi công cụ Đánh Giá hệ thống bảo vệ an toàn khối hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động vui chơi của Phòng Tư pháp tự trong thực tế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm ngay cạnh việc xử lý tố giác, tin báo về tội nhân và ý kiến đề nghị khởi tố theo điều khoản tố tụng hình sự cả nước tự trong thực tế thức giấc Tỉnh Bình Định (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinch học tập 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện tại hô hấp sinh hoạt thực vậtTrách nát nhiệm của người sử dụng lao hễ đối với lao cồn thanh nữ theo lao lý lao cồn VN từ thực tế những khu vực công nghiệp tại thành phố Sài Gòn (Luận văn thạc sĩ)Đổi bắt đầu quản lý tài bao gồm vào hoạt động kỹ thuật xóm hội ngôi trường vừa lòng viện hàn lâm công nghệ xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Văn uống Tài liệu new Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt vnạp năng lượng phiên bản trong trái tim bà mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong dịp nghỉ lễ đầu năm điểm sáng chung và mục đích của ngành ruột khoang tmáu minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích vnạp năng lượng từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 cthị trấn cũ vào lấp chúa trịnh giải bài bác tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc biên soạn bài bác cô bé xíu buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu nhỏ trau củ bài xích ca ngắn đi bên trên bãi mèo sự trở nên tân tiến của từ vựng tiếp theo ôn tập văn uống học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập Xác Suất thống kê lại tất cả giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem lẩn thẩn van lop 8