PHÂN BIỆT ANOTHER, OTHER, OTHERS, THE OTHER VÀ THE OTHERS

Hôm ni cô trò mình đang thuộc nghiên cứu và phân tích sự khác hoàn toàn cùng biện pháp áp dụng của những từ bỏ one/another/other/the other/ others/ the others – mọi tự liên tục khiến trở ngại mang lại các bạn khi tham gia học giờ đồng hồ Anh tiếp xúc - Format TOEIC speaking nhé. khi học cách phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others vào tiếng Anh sẽ giúp đỡ cho những em không xẩy ra "mắc bẫy" trong đề thi TOEIC nữa nhé!

*

Bài viết này bên trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Free (Inter) vày cô biên soạn.

Bạn đang xem: Phân biệt another, other, others, the other và the others

Trong khi để học vừa đủ ngữ pháp tiếng Anh xuất sắc các em nên tham khảo bài xích viết:

I. Cách dùng one, another, the other

Danh tự theo sau những trường đoản cú này yêu cầu sinh sống dạng số ít 

*
 1) One/a chỉ đơn vị chức năng một fan hay 1 vật· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (loại )khác,được thực hiện như tính từ,theo sau là sdanh tự số không nhiều.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) còn sót lại cuối cùng,được áp dụng nhỏng tính tự .theo sau là danh trường đoản cú số ít · The other woman is learning on a keyboard.

> Kiến thức về những thì vào tiếng anh

II. Cách sử dụng other, others, the others

1) Other vài(cái) khác,theo sau là danh từ bỏ số nhiều· Other students are from England2) Others rất nhiều sản phẩm công nghệ khác nữa,được sử dụng nlỗi đại từ bỏ duy trì tác dụng công ty ngữ vào câu,theo sau là hễ từ· Others are from China3) The others đầy đủ (cái) không giống còn lại sau cùng,được sử dụng như đại trường đoản cú duy trì tác dụng chủ ngữ vào câu,theo sau là hễ từ· The others are from Australia

*

Cùng cô rèn luyện những bài xích tập biệt lập về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way to bởi vì it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people like to lớn rest in their không tính tiền time. ___ like to travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard to lớn find ___ like hyên.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next to lớn her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfrikết thúc know?" 3. Tom và Jane have 4 children. They put the children to lớn bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel và Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve sầu already had six whiskies. " only six? Give sầu me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t lượt thích these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve sầu found one of my blachồng shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next lớn her?2. She"s seeing another man." Does her boyfrikết thúc know?"3. Tom & Jane have sầu 4 children. They put the children lớn bed while the others did the cooking.4. Rachel & Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give me another !6. We still need another piano player.7. We don"t like these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve sầu found one of my blachồng shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER & OTHERS. Chose the right answer. 
  1) You take the new ones and I"ll take ____.  others the others Either could be used here.
  2) They gazed inkhổng lồ each _____ eyes.  other other"s others others"
  3) I"d like _____ cup of tea, please.  other another Either could be used here.
  4) They love sầu one ____- they"re such a happy family.  other another Either could be used here.
  5) The ____ people were shocked.  other others another
  6) Many _____ people have sầu said the same.  other others
  7) I"ve sầu told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.  other others
  8) I won"t let them vị that lớn me ____ time.  another other Either could be used here.
  9) One person"s peach is ____ person"s poison.  another other Either could be used here.
  10) I saw her ____ day.  other another the other
  11) I took the ____ book bachồng khổng lồ the library.  other others
  12) Some ____ people have sầu taken it.  other others another
  13) I go there every ____ day.  other others another

  Key EX3:
 
# QUESTION   ANSWER  
1 You take the new ones and I"ll take ____.   the others   
2 They gazed inkhổng lồ each _____ eyes.

Xem thêm: Devilian Mobile Soft - Devilian · Appid: 407510 · Steamdb

  other"s   
3 I"d lượt thích _____ cup of tea, please.   another   
4 They love sầu one ____- they"re such a happy family.   another   
5 The ____ people were shocked.   other   
6 Many _____ people have said the same.   other   
7 I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.   others   
8 I won"t let them vị that khổng lồ me ____ time.   another   
9 One person"s peach is ____ person"s poison.   another   
10 I saw her ____ day.   the other   
11 I took the ____ book back to the library.   other   
12 Some ____ people have taken it.   other   
13 I go there every ____ day.   other   

 EX4: Chọn một tự tương thích vào ngoặc trong số câu sau đây.A. I can see two dogs.One is small and (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red & ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green and the others are blueD. There are many tourists.Some came from Đài Loan Trung Quốc,(other/others)people came from nhật bản and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau Lúc ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing Level 0-100 Free (Inter), cô Hoa đang ra mắt đưa ra tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả ttinh ranh của TOEIC Speaking. Các em coi cụ thể trong bài viết dưới đây nhé: