Passionate là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Passionate là gì

*
*
*

passion
*

passion /"pæʃn/ danh từ cảm xúc khỏe mạnh, tình yêu nồng nàn sự giận dữlớn fly (fall, get) inlớn a passion: tức giận, nổi tam bành dục tình, tình yêusexual passion: tình dụctender passion: tình yêu sự say mêkhổng lồ have sầu a passion for something: mê mẩn mẫu gì (tôn giáo) (the passion) rất nhiều nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu; bài ca thuật lại phần lớn nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu nội động từ (thơ ca) ham, yêu khẩn thiết, yêu nồng nàn
Lĩnh vực: y họcnỗi khổ, nỗi đaucảm nghĩ mạnhLĩnh vực: xây dựngsay mê
*

Xem thêm: Kích Thước Bàn Làm Việc Văn Phòng, Xuân Hòa Tiêu Chuẩn

*

*

passion

Từ điển Collocation

passion noun

1 strong sexual love/attraction

ADJ. gr&, great She didn"t believe sầu in grvà passion or love sầu at first sight. She was his first great passion. | all-consuming, blind, consuming, fierce, fiery, intense | tender | animal, romantic, sexual

QUANT. surge, wave

VERB + PASSION arouse, awaken No one had ever aroused his passion as much as Sandra. | be filled with, feel the great passion he felt for her

PASSION + VERB cool, wane

PREP.. with ~ They kissed with passion. | ~ between The passion between them had cooled. | ~ for his all-consuming passion for her

PHRASES a night of passion They spent a night of passion in a khách sạn. | the object of sb"s passion the young girl who was the object of his passion

2 svào feeling

ADJ. considerable, great, high, real a woman of great passion There were moments of high passion in the game.

VERB + PASSION have sầu A writer should have passion. | arouse, rouse This issue always arouses passion.

PREPhường. with ~ He argued his case with great passion.

PHRASES a crime of passion She killed her husband"s lover in a crime of passion. | full of passion a speech full of passion

3 strong liking for/interest in sth

ADJ. all-consuming, consuming, great, real | abiding, genuine, lifelong his lifelong passion for aeroplanes

VERB + PASSION develop, have | giới thiệu They shared a passion for food. | indulge She had very little time khổng lồ indulge her passion for painting.

PREP. ~ for He developed a real passion for acting.

Từ điển WordNet


n.

a feeling of svào sexual desire

English Synonym & Antonym Dictionary

passionssyn.: affection anger ardor craze desire emotion enthusiasm fervor fondness fury love lust rage violence