Xsharecộng đồng chia sẻ tài liệu miễn phítool smart boost traffic 1

SmartBoostTraffic - là sự kết hợp lại giữa Tool Control Proxy + Firefox Browser (Addons) + MacroTool chạy đa luồng (multiple threads), mỗi luồng là một Firefox Profile riêng biệt !Dùng để boost traffic cho website bằng trình duyệt Firefox, có hổ trợ User-Agent, Referrer URL, Links, Socks5, SSH, HMA, Keyboard và Mouse (Click không chiếm chuột và Click chiếm chuột, đặc biệt có Click theo tọa độ mà không chiếm chuột).

Bạn đang xem: Xsharecộng đồng chia sẻ tài liệu miễn phítool smart boost traffic 1


*

DOWNLOAD TOOL VERSION RELEASE
http://mmosolution.net/SmartBoostTraffic-1010.rarDOWNLOAD MACRO MẪUhttp://mmosolution.net/SmartBoostTraffic/macro-template.rarFULL MACRO
COMMENT//Show a alert box on the screenSHOW_MESSAGE => text need show//Pause Macro and wait 120 secondsDELAY_SECONDS => 120//Move Firefox to point X YMOVE_FIREFOX_TO => 0 X 0//Resize Firefox to Width(px) and Height(px)RESIZE_FIREFOX_TO => 1024 X 768//Activate Firefox WindowACTIVATE_FIREFOX//Only On or Off TopMost of Firefox WindowENABLED_TOPMOST_FIREFOXDISABLED_TOPMOST_FIREFOX//Clear History of FirefoxCLEAR_FIREFOX_HISTORY//Clear Cookies of FirefoxCLEAR_FIREFOX_COOKIES//Clear Cache of FirefoxCLEAR_FIREFOX_CACHE//Change User-Agent for Firefox, User-Agent will be read from file User-Agent.txtCHANGE_USER_AGENTCHANGE_USER_AGENT => RANDOM//Clear User-Agent for FirefoxCLEAR_USER_AGENT//On or Off Comfirm box of Firefox, not work perfect!DISABLED_CONFIRM_BOXENABLED_CONFIRM_BOX//On or Off Image Loading of FirefoxDISABLED_IMAGEENABLED_IMAGE//On or Off JavaScript of FirefoxDISABLED_JAVASCRIPTENABLED_JAVASCRIPT//Block or Allow all Popup and New Window of FirefoxBLOCK_ALL_POPUPALLOW_ALL_POPUP//Change Proxy by Socks5 for Firefox, Socks will be read from file Socks5.txtCHANGE_PROXY_BY_SOCKSCHANGE_PROXY_BY_SOCKS => RANDOM//Change Proxy by SSH for Firefox, SSH will be read from file SSH.txtCHANGE_PROXY_BY_SSHCHANGE_PROXY_BY_SSH => RANDOM//Set Timeout Seconds for SSH ConnectionSSH_CONNECT_TIMEOUT => 30//Change Proxy by HideMyAss(HMA) for PC, please read setup guide in HMA.txtCHANGE_PROXY_BY_HMA//Clear used HMA for FirefoxCLEAR_HMA//Clear Proxy for FirefoxCLEAR_PROXY//About Tab of FirefoxNEW_TABCLOSE_SELECTED_TABCLOSE_ALL_TABSELECT_TAB => 2//Open a URL on current Tab of FirefoxOPEN_URL => URLOPEN_URL => URL => Referrer URLOPEN_URL => GET_LINK{RANDOM}OPEN_URL => GET_LINK{RANDOM} => GET_REFERRER_URL{RANDOM}//Set Scrollbar to point X YSCROLLBAR_TO => 0 X 100//Simulator Mouse Scroll Up/DownMOUSE_SCROLL_DOWNMOUSE_SCROLL_UP//Simulator Mouse Move to Point X YMOVE_MOUSE => 300 x 350//Auto detect position of element and simulator Mouse move to this elementMOVE_MOUSE_TO_XPATH => XPATHMOVE_MOUSE_TO_ELEMENT_ID => ELEMENT ID//Simulator Mouse Left Click to current PointCLICKCLICK_TO_POSITION//Simulator Mouse Left Click to Point X YCLICK => 20 X 20CLICK_TO_POSITION => 20 X 20//Simulator Background Mouse Left Click to Point X YBACKGROUND_CLICK => 20 X 20//Use JavaScript to call Click() method of HTML ElementCLICK_TO_XPATH => XPATHCLICK_TO_ELEMENT_ID => ELEMENT IDCLICK_TO_URL_TEXT => TEXTCLICK_TO_URL_HREF => HREF VALUECLICK_TO_RANDOM_URLCLICK_TO_RANDOM_INTERNAL_URLCLICK_TO_RANDOM_DOMAIN => abcxyz.com//Simulator Press Key or Press Shortcut of KeyboardPRESS_KEY => HelloPRESS_SHORTCUT => EnterPRESS_SHORTCUT => Control + VPRESS_SHORTCUT => Control + Shift + V//Recommand you use this Macro to restart Firefox => It will release memoryRESTART_FIREFOX//Recommand you use this Macro to clear "Error Window" and "Release Memory"CLEAR_ERROR_MEMORY//Copy and Paste Plain TextCOPY => HelloPASTE//Use Antigate.com to solved CaptchaANTIGATE_API_KEY => ABCXYZSOLVED_CAPTCHA_BY_ANTIGATE => ScrollX, ScrollY, Left, Top, Width, HeightPRESS_CAPTCHA_TEXTPASTE_CAPTCHA_TEXT//Pause Macro and wait until page load complete or timeout 60sWAIT_PAGE_LOAD_COMPLETE => 60//Pause Macro and wait until download complete or timeout 60sWAIT_DOWNLOAD_COMPLETE => 60//Start keep Activate, TopMost of Firefox. Timeout 120 secondsENABLED_TOP_MOST => 120//Stop keep Activate, TopMost of FirefoxDISABLED_TOP_MOST//Get a random number with range min to maxRANDOM{Min,Max}//Return YES if proxy die, NO if proxy livePROXY_IS_DIE{0}//Return YES if page load complete, else is NOPAGE_LOAD_COMPLETE{0}//Return YES if download complete, else is NODOWNLOAD_IS_COMPLETE{0}//Check a element is ready? Return YES if element is ready, else is NOELEMENT_ID_IS_READY{element id}ELEMENT_XPATH_IS_READY{xpath}//Get a attribute value of elementGET_ATTRIBUTE_ELEMENT_ID{attribute,element id}GET_ATTRIBUTE_ELEMENT_XPATH{attribute,xpath}//Get a total Tabs of FirefoxCOUNT_TAB{0}//Get a total macro repeat for this FirefoxCOUNT_MACRO_REPEAT{0}//Get a value of current Web Page, such as title, url, sateGET_PAGE_INFORMATION{title}//If MacroIF => PROXY_IS_DIE{0} => EQUAL => YES...ELSE...END_IF//Loop MacroLOOP => 1 => 10SHOW_MESSAGE => LOOP_INDEX{0}END_LOOP//Jump to a Macro Line numberGO_TO_LINE => 1//Stop MacroSTOP
01. ENABLED_TOP_MOST và DISABLED_TOP_MOST Giữ Activate, TopMost Firefox Window cho đến khi nào muốn dừng hoặc Timeout. Cái này dùng để thao tác Click hay Press Key chính xác hơn cho luồng hay Firefox này.02. Bitvise ẩn luôn icon system tray.03. Tạo Firefox Profile xong không xóa Textbox Profile Name.04. COUNT_MACRO_REPEAT(0) Đọc thông tin Macro đã chạy lập lại bao nhiêu lần. Việc này áp dụng cho mục đích 1000k View sẽ Click 1 cái.05. GET_PAGE_INFORMATION(title|url|state) Đọc thông tin page: title, url, state.06. SSH_CONNECT_TIMEOUT Cài đặt timeout seconds cho SSH Connect.07. Update thêm lệnh CLICK tại Mouse Point hiện tại.08. MOVE_MOUSE_TO_XPATH và MOVE_MOUSE_TO_ELEMENT_ID Duy chuyển Mouse tới HTML element.09. Sửa lại cú pháp của các Method trong Macro, từ dấu METHOD(0) thành METHOD{0}. Chú ý update lại hết các hàm của Macro có chữ màu hồng nhé, ví dụ như hàm: RANDOM{1,99}10. Có thể sử dụng Method trong một dòng văn bản, ví dụ: http://abc.com/?rnd=RANDOM{1,99}11. Vấn đề fake Referrer Url từ https không work được, đã test và chưa tìm ra cách fix. Anh em nên lấy referrer url thật cho chắc!12. Bỏ menu "Get Click Mouse Point". Có thể sử dụng "Web Spy" từ Addons trên Firefox để lấy đầy đủ thông tin tọa độ Click, Xpath,...

Xem thêm: Phim Hoat Hinh 12 Con Giáp Phiêu Bạt Giang Hồ Tập 47, 12 Con Giáp Phiêu Bạt Giang Hồ (Phần 1)


01. CLEAR_FIREFOX_HISTORY02. Support thêm Firefox Nightly Version (support HTML5 Play Video cho VPS đang dùng Windows Server 2008 & 2012)03. Thêm nút Stop all Macro04. Fix lỗi RESTART_FIREFOX => đã check kỹ hơn việc restart này.05. BLOCK_ALL_POPUP và ALLOW_ALL_POPUP => Close hoặc Block tuyệt đối các New Window hay Popup.06. COUNT_TAB(0) Hổ trợ cho việc lập lại lệnh Macro
MUA KEY SỬ DỤNG

Code:
Plan 1: $15 / Lifetime / PCPlan 2: Lifetime / Unlimited PC => Liên hệ Tui
VẤN ĐỀ KEY FULL UNLIMITED MÌNH SẼ KHÔNG BÁN ĐẠI TRÀ MÀ CHỈ BÁN CHO VERSION BETA NÀY THÔI, VÀ MÌNH CŨNG UPDATE VERSION NÀY WORK ỔN ĐỊNH.
MÌNH SẼ RA MẮT VERSION PROFESSIONAL VÀ BÁN KEY THEO THÁNG, KHÔNG CÓ KEY FULL UNLIMITED.HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ NHẬN KEY:
LIÊN HỆ SKYPE: phuongtm2013
MONG NHẬN ĐƯỢC Ý KIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LỖI PHÁT SINH KHI DÙNG TOOLTham gia nhóm để được hổ trợ cách kiếm tiền online, được chia sẽ tool free, addons, v.v...:https://www.facebook.com/groups/621834221295501/