Sort Of Nghĩa Là Gì

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự neftekumsk.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Sort of nghĩa là gì

Sort, type và kind all generally mean the same thing. They are words we use lớn refer lớn a group of people or things which nội dung the same characteristics. We use these words very often when we describe things & we often find them in neftekumsk.com definitions: …
Kind of and sort of are very common expressions in speaking. They soften other words and phrases so that they vì not appear too direct or exact. Kind of is more common in American English. Sort of is more common in British English: …
A person might say a sort of or sort of when describing something about which the person does not have sầu a clear or exact knowledge:
The reasonable person standard enjoys a certain sort of objectivity, insofar as it protects people from each other.
The exercise of a technical skill requires a very narrow sort of judgment, which identifies an end và applies well-defined techniques towards its realization.
Trophoblasts would seem igiảm giá targets for fetal cell sorting efforts because of their abundance at the fetal-maternal interface.
Unlượt thích the first, where relationships had been built và some healing và closure was possible, nothing of the sort occurred in this case.
This might not have been the sort of resize that the modernists, wanted, but " church rekhung " it was.
But one also wants some sort of explanation for why being a non-calculating friend or a just man makes one"s life better.
Các cách nhìn của các ví dụ ko mô tả quan điểm của các chỉnh sửa viên neftekumsk.com neftekumsk.com hoặc của neftekumsk.com University Press tuyệt của những đơn vị cấp phép.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Punch Line Là Gì Vậy, Ví Dụ Cụ Thể Cho Mình Luôn Nha

sort

Các trường đoản cú thường được áp dụng với sort.


Những ví dụ này từ neftekumsk.com English Corpus với tự các nguồn bên trên web. Tất cả số đông chủ kiến trong số ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên neftekumsk.com neftekumsk.com hoặc của neftekumsk.com University Press hay của fan trao giấy phép.
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập neftekumsk.com English neftekumsk.com University Press Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications