IOE LỚP 4 CÓ DANH SÁCH TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP NÀO?

Luyện thi IOE lớp 4 vòng ngực - 35 bao gồm đáp án

35 Đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 gồm giải đáp bao gồm các bài xích tập Luyện thi vòng ngực đến vòng 35 được Vn
Doc sưu tầm tổng phù hợp giúp những em học sinh ôn tập, củng vắt, hệ thống lại những kỹ năng và kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE những cấp cho đạt tác dụng cao. Sau đây mời những em cùng các thầy cô, quý prúc huynh tham khảo với download về bạn dạng khá đầy đủ.

Bạn đang xem: Ioe lớp 4 có danh sách từ vựng và ngữ pháp nào?


IOE - Thi Tiếng Anh bên trên mạng

Bộ đề luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 4

I. Luyện thi IOE lớp 4 vòng ngực bao gồm đáp án

Bài 1: Choose the correct answer

1. What ........his name?

a. is b. are c. this d. bye

2. May I ...........out?

a. open b. go c. come d. say

3. What colour is this? – It"s.........book.

a. a green b. green c. pencil d. ruler


4. I"m in ..........4 A.

a. grade b. class c. classes d. grades

5. They ............from France.

a. is b. am c. is d. are

6. Where ............you from? –I"m from Laos.

a. is b. are c. am d. do

7. ..........is Tom from ? – England.

a. What b. When c. Where d. How

8. Is ...........school big?

a. you b. your c. yous d. yours

9. Tom is my ..........., too.

a. he b. she c. friover d. be

10. Your book ..............small.

a. it b. is c. it"s d. are

Bài 2: Fill in the blank

1. Good mo _ _ ing, Peter.

2. I lượt thích orange jui _ e.

3. This _ _ a ruler.

4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.

5._ esk

6 .f _ ower

7. _ m

8. b _ _ k

9. This is my r _ om.

10. đưa ra _ ken

Bài 3: Matching

1. Notebook 2. book 3. question 4. kite 5. pen

6. sofa 7. teacher 8. window 9. house 10. orange

a. gia sư b. cửa sổ c. con diều d. quyển sách e. cây bút

f. ngôi nhà g. quyển tập h. trái cam i. ghế đệm j. câu hỏi

1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........


ĐÁPhường. ÁN

Bài 1: Choose the correct answer

1 - a; 2 - b; 3 - a; 4 - b; 5 - d;

6 - b; 7 - c; 8 - b; 9 - c; 10 - b;

Bài 2: Fill in the blank

1. Good morning, Peter.

2. I lượt thích orange juice.

3. This is a ruler.

4. Where is Minc from ? - He is from Paris.

5. Desk

6 .flower

7. am

8. book

9. This is my room.

10. chicken

Bài 3: Matching

1 - g; 2 - d; 3 - j; 4 - c; 5 - e; 6 - i; 7 - a; 8 - b; 9 - f; 10 - h; 

II. Đề thi IOE lớp 4 vòng 2 có đáp án

Bài 1: Matching

1. friend 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow

6. fish 7. mother 8. ice cream 9. family 10. star

a. ngôi sao 5 cánh b. chúng ta c. bọn vi ô lông d. trườn cái e. mẹ

f. cá g. kem h. mái ấm gia đình i. bướm j. máy bay

1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........

Bài 2: Reorder the words lớn make sentences

1. How old is she?________________________________________________________________

2. is name His Long.________________________________________________________________

3. Miss is my teacher. Lien________________________________________________________________

4. This an is apple________________________________________________________________

5. many There are rooms in the house.________________________________________________________________


6. is your old sister ? How________________________________________________________________

7. How you now ? are________________________________________________________________

8. teacher mother a My is________________________________________________________________

9. My Nga. name is________________________________________________________________

10. Nice to lớn you, meet Tommy.________________________________________________________________

Bài 3: Fill in the blank

1. I"m seven years o _ _ .

2. H _ _ name is Mary.

3. Your scho_ _ is big.

4. St _ _ d up, please.

5. This _ _ my teacher.

6. How _ _ e you ?

7. I"m fine, th _ _ _ you.

8. I"m se _ en years old.

9. Where are you f _ _ _ ?

10. What s _ bject bởi you like?

ĐÁPhường ÁN

Bài 1: Matching

1 - b; 2 - c; 3 - i; 4 - j; 5 - d; 6 - f; 7 - e; 8 - g; 9 - h; 10 - a;

Bài 2: Reorder the words khổng lồ make sentences

1 - How old is she?

2 - His name is Long.

3 - Miss Lien is my teacher.

4 - This is an táo Apple.

5 - There are many rooms in the house.

6 - How old is your sister?

7 - How are you now?

8 - My mother is a teacher.

9 - My name is Nga.

10 - Nice khổng lồ meet you, Tommy.

Bài 3: Fill in the blank

1. I"m seven years old .

2. Her name is Mary.

3. Your school is big.

4. Stvà up, please.

5. This is my teacher.

6. How are you ?

7. I"m fine, thank you.

8. I"m seven years old.

9. Where are you from ?

10. What subject bởi you like?

III. Đề IOE giờ Anh lớp 4 vòng ba bao gồm đáp án

Bài 1: Choose the correct answer

1.This gift is ......you.

a. on b. in c. for d. at

2. A: Tony, Where are you ..........? B: I"m from America.


a. at b. from c. on d. to

3. ..........birthday khổng lồ you!

a. Nice b. Fine c. Happy d. Happily

4. Are they students ? Yes, .................

a. they are b. they bởi vì c. are they d. are their

Bài 2: Matching

1. write 2. Teddy bear 3. lion 4. chicken 5. house

6. girl 7. drink 8. yo-yo 9. lamp 10. ice cream

a. phụ nữ b. uống c. sư tử d. đèn bàn e. gà

f. gấu g. bé lăn uống h. kem i. viết j. ngôi nhà

1..........2..........3..........4..........5..........6............7...........8........9.........10..........

Bài 3: Fill in the blank

1. numb_ r

2. mornin _

3. augu _ t

4. Vie _ nam

5. M _ rch

6. This is my sch _ _ l library.

7. Mary is hap _ y because today is her bithday.

8. Good bye. See you tomorr _ w.

9. Her _ s my bedroom.

10. cak _

ĐÁPhường ÁN

Bài 1: Choose the correct answer

1 - c; 2 - b; 3 - c; 4 - a;

Bài 2: Matching

1 - i; 2 - f; 3 - c; 4 - e; 5 - j; 6 - a; 7 - b; 8 - g; 9 - d; 10 - h;

Bài 3: Fill in the blank

1. number

2. morning

3. august

4. Vietnam

5. March

6. This is my school library.

7. Mary is happy because today is her birthday.

8. Good bye. See you tomorrow.

9. Here is my bedroom.

Xem thêm: Top 15 Sản Phẩm Skincare Cho Da Dầu Mụn Lỗ Chân Lông To Chuẩn 7 Bước

10. cake

IV. Đề thi thử IOE lớp 4 vòng 4 gồm đáp án

Bài 1: Choose the correct answer

1. There ...........two boys in my class.

a. is b. many c. are d. isn"t

2. My brother is ............ worker.

a. an b. an"s c. a d. a"s

3. What .........is it ? It"s Trắng.

a. colours b. colour c. colour"s d. colourn"t

4. I ..........watching TV.

a. is b. are c. am d. aren"t

5. This..........my frikết thúc, Nga.

a. am b. is c. are d. name

6. Let"s ...........hello to the teacher.

a. go b. say c. know d. to

7. How...........desks are there in your classroom?

a. any b. many"s c. any"s d. many

8. August is the eighth ............the year.

a. by b. on c. of d. from

9. Give..........a pen, please.

a. my b. me c. my"s d. I

10. Look at the ........., please.

a. say b. tell c. board d. board"s

Bài 2: Fill in the blank

1. How old _ _ your sister? She is eleven years old.

2._ _ _ are you ? I"m eleven years old.

3. Thank you very much, Lan Anh.


You _ _ _ welcome.

4. My school is _ _ _ big. It"s small.

Bài 3: Matching

1. dance 2. pencil box 3. drink 4. kite 5. candle

6. soft drink 7. greet 8. sit 9. butterfly 10. eat

a. kính chào b. nước uống tất cả ga c. hộp cây viết chì d. uống e. ăn

f. khiêu vũ g. ngồi h. nhỏ diề u i. nến j. bướm

1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10.........

Chương trình IOE lớp 4 có tương đối nhiều tự với mẫu mã thắc mắc bắt đầu góp bé tiếp xúc được bằng giờ Anh trong một vài tình huống thân quen. Bài thi IOE có không ít câu hỏi kiểm soát hầu như kiến thức này xuất hiện thêm những dạng câu hỏi không giống nhau. neftekumsk.com đang tổng phù hợp những từ vựng giờ đồng hồ Anh thi IOE lớp 4 theo nhà đềnhững kết cấu ngữ pháp giờ Anh theo mục đích nói nhằm bé dễ dãi ôn luyện cho những vòng thi IOE.

1. 11 nhà điểm trường đoản cú vựng IOE lớp 4

1.1 Đất nước cùng quốc tịch

nationalityquốc tịch
countrygiang sơn, khu đất nước
Americanước Mỹ
Americanbạn Mỹ
Australianước Úc
Australianbạn Úc
Englandnước Anh
Englishtín đồ Anh
Japannước Nhật
Japanesengười Nhật
Malaysianước Ma-lay-sia
Malaysianngười Ma-lay-sia
Vietnamnước Việt Nam
Vietnamesefan Việt Nam

1.2 Ngày tháng

Mondaymáy Hai
Tuesdaythiết bị Ba
Wednesdaysản phẩm công nghệ Tư
Thursdayvật dụng Năm
Fridaylắp thêm Sáu
Saturdaymáy Bảy
SundayChủ nhật
Januarytháng Một
Februarytháng Hai
Marchmon Ba
Aprilmon Tư
Maymon Năm
Junemon Sáu
Julytháng Bảy
Augusttháng Tám
Septembertháng Chín
Octobertháng Mười
Novembertháng Mười một
Decembermon Mười hai
todayhôm nay
yesterdayngày hôm qua
tomorrowngày mai
weekdayngày trong tuần
weekendcuối tuần
school dayNgày đi học
birthdaysinh nhật
Children’s DayNgày thiếu hụt nhi
ChristmasGiáng sinh
New YearNăm mới
datengày trong tháng (ngày với tháng)
festivallễ hội
fireworkpháo hoa
lucky moneytiền lì xì

1.3 Số máy tự

Các bài xích tập về số đồ vật từ bỏ vào giờ Anh rất hấp dẫn mở ra trong những bài thi IOE lớp 4. Đây là ngôn từ kỹ năng cơ phiên bản vào công tác tiếng Anh tè học tập. Nhiều mảng kỹ năng giờ đồng hồ Anh khác như tháng ngày trong giờ đồng hồ Anh, phân số trong giờ Anh,… các đề nghị học sinh đề nghị rứa chắc chắn bí quyết hiểu với viết của các số thứ tự.

Firstsản phẩm công nghệ nhất
Secondthứ hai
Thirdtrang bị ba
fourthsản phẩm công nghệ tư
fifthmáy năm
sixthđồ vật sáu
seventhmáy bảy
eighthsản phẩm tám
ninthmáy chín
tenthmáy mười

1.4 Các hoạt động

badmintoncầu lông
chesscờ
collect stampssưu tập tem
cookthổi nấu ăn
dancedancing, múa, khiêu vũ
drawvẽ
go fishingcâu cá
flybay
fly a kitethả diều
go on a boat cruiseđi du lịch bằng thuyền
musicâm nhạc
paintvẽ
pianobầy dương nạm, bầy piano
playchơi
readđọc
ridecưỡi, lái, đi (xe)
runchạy
singhát
skatetrượt băng, pa tanh
skipnhảy đầm (dây)
swimbơi
swingđu, tấn công đu
table tennisnhẵn bàn
take photographschụp ảnh
use a computercần sử dụng sản phẩm tính
volleyballbóng chuyền
walkđi, đi bộ
watch TVcoi ti vi
writeviết

1.5 Các môn học

Artmôn mỹ thuật
Englishmôn giờ đồng hồ Anh
IT (Information Technology)môn technology thông tin
Mathsmôn toán
Musicmôn âm nhạc
PE (Physical education)môn thể dục thể thao (giáo dục thể chất)
Sciencemôn khoa học
subjectmôn học
Vietnamesemôn tiếng Việt

1.6 Đồ ăn

beefgiết thịt bò
breadbánh mì
chicken
chocolatesô-cô-la
deliciousngon
fish
juicenước ép
lemonadenước chanh
milksữa
noodles
orangecam
porkthịt lợn
ricecơm trắng, gạo
seafoodhải sản
sweetkẹo
vegetablerau
waternước

1.7 Tính từ miêu tả tính chất

beautifuldễ thương, hay
bigto
fastnhanh
friendlythân thiện
funnybi đát cười
oldgià
scaryđáng sợ
shorttốt, ngắn
slimmhình họa mai
smallbé dại bé
strongdũng mạnh mẽ
tallcao
thickdày
thinmỏng
youngtrẻ

1.8 Địa điểm

bookshophiệu sách
buymua
cinemađịa điểm giải trí rạp chiếu phim phim
filmphim
medicinethuốc
pharmacytiệm thuốc
supermarketvô cùng thị
sweet shopcửa hàng bánh kẹo
swimming poolbể bơi
zooslàm việc thú

1.9 Trang phục

blouseáo cánh
jacketáo khoác
jeansquần bò
jumperáo len ấm chui đầu
sandalsdép xăng-đan
scarfkhăn
shoesgiày, dép
skirtváy
trousersquần

1.10 Các bé vật

animalnhỏ vật
bearnhỏ gấu
crocodilecon cá sấu
elephantnhỏ voi
kangaroonhỏ con chuột túi
monkeycon khỉ
tigerbé hổ
zebranhỏ ngựa vằn

1.11 Nghề nghiệp

clerknhân viên văn phòng
doctorbác bỏ sĩ
driverlái xe
factorybên máy
farmernông dân
fieldcánh đồng
hospitalbệnh viện
nursey tá
officevăn phòng
studenthọc sinh, sinh viên
workercông nhân


2. Cấu trúc ngữ pháp IOE lớp 4

2.1. Các thì tiếng Anh lớp 4

Thì hiện nay tiếp diễn diễn đạt hành động đã diễn ra tại thời gian nóiThì hiện nay tiếp diễn đã làm được trình làng vào công tác tiếng Anh lớp 3 (bài bác 18 và 19). Cấu trúc này liên tục được ôn lại với không ngừng mở rộng những hễ từ có thể sử dụng ngơi nghỉ thì bây giờ tiếp nối.

Câu hỏi
Cách phản hồi
What are you/they doing?Ví dụ: What are you doing?They are + V-ingVí dụ: I’m watching TV.
What is she/he doing?Ví dụ: What is she doing?She/He is + V-ingVí dụ: She’s flying a kite.
Thì thừa khứ đối kháng chỉ hành vi vẫn ra mắt trong vượt khứCâu hỏi
Cách bội phản hồi
Where were you yesterday?I was …Ví dụ: I was at the zoo.
What did you do yesterday?I + V-edVí dụ: I went lớn the zoo.
Thì sau này gần cùng với Be going toCâu hỏi
Cách làm phản hồi
What + khổng lồ be + S going khổng lồ do?Ví dụ: What are you going lớn do this summer?S + am/is/are + going khổng lồ + VVí dụ: I’m going khổng lồ the beach.

2.2 Các cấu trúc hỏi đáp thường xuyên mở ra trong bài bác thi IOE lớp 4

Chương trình giờ Anh lớp 4 giới thiệu những cấu tạo hỏi-đáp thường dùng Giao hàng học sinh học giờ đồng hồ Anh cùng với đường hướng tiếp xúc. Các kết cấu này xuất hiện thêm nhiều trong bài xích thi IOE các cấp cho, dạng bài xích điền trường đoản cú vào địa điểm trống hoặc lựa chọn câu hỏi/trả lời đúng mực.

Hỏi coi ai đó trường đoản cú đâu tớiCâu hỏi
Cách phản bội hồi
Where are you from?I’m from …Ví dụ: I’m from Japan.

*
Một câu hỏi kỹ năng và kiến thức lớp 4 trong vòng từ bỏ luyện IOE (Ảnh: ioe.vn)
Hỏi quốc tịchCâu hỏi
Cách phản nghịch hồi
What nationality are you?I’m + tự chỉ quốc tịch.Ví dụ: I’m Japanese.
Hỏi thứCâu hỏi
Cách phản hồi
What day is it today?It’s + thứVí dụ: It’s Monday.
Hỏi ngày thángCâu hỏi
Cách làm phản hồi
What day is it today?It’s the + ngày (số đồ vật tự) + of + tháng
It’s tháng + the + ngày (số thứ tự)Ví dụ:– It’s the 5th of October.– It’s October the 5th.
Hỏi ngày sinh nhậtCâu hỏi
Cách phản hồi
When’s your/her/his birthday?It’s + in + tháng
It’s + on + the + ngày (số máy tự) + of + thángVí dụ:– It’s in August.– It’s on the 7th of August.
Hỏi ngôi trường ai kia sống đâuCâu hỏi
Cách phản bội hồi
Where is + your/his/her + school?It’s in + (thương hiệu đường)Ví dụ: It’s on Tran Hung Dao Street.
Hỏi thương hiệu trườngCâu hỏi
Cách phản bội hồi
What’s the name of your/ his/her school?Ví dụ: What’s the name of your school?My/his/her school is+ thương hiệu trườngVí dụ: My school is Doan Thi Diem Primary school.
Hỏi ai kia học tập lớp mấyCâu hỏi
Cách phản hồi
What class are you in?I’m in class + tên lớpVí dụ: I’m in class 4A.
Hỏi về môn họcCâu hỏi
Cách phản nghịch hồi
What subjects vì chưng you have sầu today?I have + môn học tập.Ví dụ: I have sầu Maths, English, and Art.
Hỏi về sở thíchCâu hỏi
Cách phản bội hồi
What vì you lượt thích doing?
What does he/she lượt thích doing?Ví dụ:– What bởi vì you like doing?– What does he like doing?
I like + V-ing
He/she likes + V-ingVí dụ:– I like cooking.– He likes playing football.
What is your/his/her hobby?Ví dụ:– What is your hobby?– What is his hobby?My/His/Her hobby is + V-ingVí dụ:– My hobby is cooking.– His hobby is playing football.
Hỏi giờ:Câu hỏi
Cách bội phản hồi
What time is it?/ What’s the time?Ví dụ: What time is it?It’s + khoảng thời gian + o’cloông chồng (giờ chẵn)It’s + khoảng thời gian + số phút (giờ lẻ)Ví dụ:– It’s ten o’clock.– It’s ten twenty.
Hỏi về nghề nghiệpCâu hỏi
Cách phản hồi
What + do/does + S + do?Ví dụ: What does your mother do?He/she/ I/ they + is/am/are + a/an + nghề nghiệpVí dụ: She’s a nurse.
Hỏi nơi làm cho việcCâu hỏi
Cách phản nghịch hồi
What nationality are you?Ví dụ: What is she doing?I’m + tự chỉ quốc tịch.Ví dụ: I’m Japanese.
Hỏi đáp về làm ra, Điểm lưu ý của ai đóCâu hỏi
Cách phản hồi
What + do/does + S+ look like?Ví dụ: What does your sister look like?S + is/are + adj (tính từ biểu lộ ngoại hình)Ví dụ: She is sllặng.
Hỏi về giá chỉ tiềnCâu hỏi
Cách phản hồi
How much is + món mặt hàng số ít?Ví dụ: How much is the T-shirt?It’s + giá chỉ tiềnVí dụ: It’s 1đôi mươi,000 dong.
How much is + món sản phẩm số nhiều?Ví dụ: How much are the shoes?They are + giá chỉ tiềnVí dụ: They are 200,000 dong.
Hỏi về số điện thoạiCâu hỏi
Cách bội phản hồi
What’s + your (his/her) + phone number?Ví dụ: What’s your phone number?My (His/Her) phone number + is + số năng lượng điện thoại
Cách làm phản hồi
Would you like some + đồ vật ăn/thức uống?Ví dụ: Would you lượt thích someorange juice?Yes, please.No, thanks/ No, thank you.
Lời mời đi đâuCâu hỏi
Cách bội nghịch hồi
Would you lượt thích khổng lồ + go to…?Ví dụ: Where are you from?– Đồng ý:I’d love sầu khổng lồ./That’s very nice./ That’s a great idea./Great!/That sounds great.– Từ chối: Sorry, I can’t./ Sorry, I’m busy./I can’t. I have sầu to lớn bởi my homework. (Lí do ví dụ)
Lời kiến nghị ai kia đi đâu cùng rất mìnhCâu hỏi
Cách bội nghịch hồi
Let’s go khổng lồ + the + danh từ bỏ chỉ vị trí chốnVí dụ: Let’s go to lớn the mall!– Great idea!– Sorry, I’m busy.
Câu mô tả cần sử dụng tính trường đoản cú ngắn thêm sống dạng đối chiếu hơn

Tính từ nđính thêm vào so sánh rộng sinh hoạt thêm đuôi “-er” ngơi nghỉ sau.

Ví dụ: taller, younger, older…

-> My brother is taller than my father.

3. Đề luyện thi IOE lớp 4

Sau Khi ôn tập kỹ năng và kiến thức, chúng ta nhỏ tuổi hãy áp dụng ngay lập tức vào những bài luyện thi IOE lớp 4 để thấy thực lực của chính bản thân mình đang ở chỗ nào nhé.

IOE cócác vòng thi trường đoản cú luyện IOE lớp 4để chúng ta nhỏ tuổi ôn luyện trước lúc thivòng xác nhận. Tuy nhiên một điểm hạn chế trong thời điểm học tập 2022-2023 đó là IOE chỉ chất nhận được có tác dụng những vòng từ bỏ luyện 1 lần.

Để giúp những nhỏ ôn luyện được kỹ càng độc nhất vô nhị trước lúc đi thi,Phòng thi ảo neftekumsk.comhỗ trợ tới55++ đề thi IOE vừa đủ 200 câutế bào rộp bài bác thi thực tế các kăn năn 3, 4, 5 cùng với bối cảnh tấp nập và làm việc làm bài tiện lợi.

Luyện thi IOE bên trên Phòng thi ảo neftekumsk.com

Đáng chú ý, phòng thi ảo mang đến phépchu kỳ làm bài không giới hạn, phần thi listening hiện nay đầy đủtapescriptvới phầnđáp ángiúp các bạn nhỏ tuổi từ bỏ khám nghiệm công dụng, biết được lỗi không nên mình mắc phải để nâng cấp điểm số của mình ngay lập tức tận nhà.

Các bạn lớp 4 hoàn toàn có thể tđắm đuối gia làmđề thi IOE lớp 4 cấp cho trường, cung cấp quận cùng cấp tỉnh thành MIỄN PHÍtại các đường liên kết sau:

Các chúng ta lớp 4 có thể tđam mê gia làm đề thi IOE lớp 4 cấp ngôi trường, cấp cho quận với cung cấp đô thị MIỄN PHÍ tại những con đường link sau: