TÌM SỐ ĐO X TRONG HÌNH VẼ SAU

Sử dụng đặc điểm tổng bố góc của một tam giác, đặc điểm góc quanh đó cùng thực hiện tính chất của tam giác cân nặng.


Bạn đang xem: Tìm số đo x trong hình vẽ sau

Tam giác (ABC) cân trên (A) (do (AB = AC) ) tất cả (widehat A = 40^circ ) cần (widehat B = widehat ACB = dfrac180^circ - 40^circ 2 = 70^circ )

Mà (widehat ACB) là góc không tính của tam giác (ACD) yêu cầu (widehat ACB = widehat CAD + widehat CDA)

Lại có (Delta CAD) cân nặng trên (C Rightarrow widehat CAD = widehat CDA = x) (tính chất)

Nên (widehat ACB = widehat CAD + widehat CDA = 2x Rightarrow x = dfracwidehat ACB2)( = dfrac70^circ 2 = 35^circ .)

Vậy (x = 35^circ .)


Đáp án bắt buộc lựa chọn là: c


...

những bài tập có liên quan


Tam giác cân nặng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Chọn câu sai.


Hai góc nhọn của tam giác vuông thăng bằng nhau cùng bằng


Cho tam giác $ABC$ cân trên $A.$ Phát biểu làm sao trong những phát biểu sau là sai:


Một tam giác cân nặng có góc ngơi nghỉ đỉnh bằng (64^0) thì số đo góc làm việc lòng là:


Một tam giác cân nặng tất cả góc sống đáy bởi (70^0) thì số đo góc nghỉ ngơi đỉnh là:


Số tam giác cân nặng trong hình vẽ sau đây là:


Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Lều Trại Đẹp Nhất Lớp 8, Vẽ Lều Trại Đơn Giản Nhất

*

Tính số đo (x) trên hình vẽ sau:


*

Cho tam giác $ABC$ vuông cân nặng nghỉ ngơi $A.$ Trên đáy $BC$ lấy nhì điểm $M,N$ làm sao cho $BM = CN = AB.$


Cho tam giác $ABC$ cân nặng trên đỉnh $A$ với (widehat A = 80^0). Trên nhị cạnh $AB,AC$ lần lượt đem nhì điểm $D$ với $E$ làm sao cho $AD = AE.$ Phát biểu nào sau đây là sai?


Cho tam giác (ABC) tất cả (widehat A = 90^circ ;,AB = AC). Lúc đó


Cho tam giác (ABC) tất cả (M) là trung điểm của (BC) và (AM = dfracBC2). Số đo góc (BAC) là


Tam giác (ABC) bao gồm (widehat A = 40^circ ;,widehat B - widehat C = 20^circ .) Trên tia đối của tia (AC) rước điểm (E) sao cho (AE = AB.) Tính số đo góc (CBE.)


Cho tam giác (ABC) bao gồm (widehat A = 120^circ .) Trên tia phân giác của góc (A) mang điểm (D) thế nào cho (AD = AB + AC.) Khi kia tam giác (BCD) là tam giác gì?


Cho tam giác $ABC$ tất cả (widehat A = 60^ circ ). Vẽ ra phía ko kể của tam giác nhì tam giác số đông $AMB$ và $ANC.$


Cho (M) trực thuộc đoạn trực tiếp (AB.) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ (AB,) vẽ những tam giác hồ hết (AMC,BMD.) Gọi (E;F) theo thứ từ bỏ là trung điểm của (AD;BC.) Tam giác (MEF) là tam giác gì? Chọn câu vấn đáp đúng tuyệt nhất.


Cho tam giác (ABC) vuông trên (A) bao gồm (widehat B = 30^0.) lúc đó:


Cho tam giác (ABC) cân tại (A) có (widehat A = 120^0,BC = 6centimet.) Đường vuông góc với (AB) tại (A) giảm (BC) nghỉ ngơi (D.) Độ lâu năm (BD) bằng:


Cho tam giác (ABC) cân nặng trên (A) có: (widehat A = 100^0, BC = a, AC = b.) Về phía quanh đó tam giác (ABC) vẽ tam giác (ABD) cân trên (D) có: (widehat ADB = 140^0.) Tính chu vi tam giác (ABD) theo (a) với (b.)


Cho tam giác (ABC) cân trên (B,,widehat BAC = 80^0.) Lấy (I) là vấn đề phía trong tam giác thế nào cho (widehat IAC = 10^0;widehat ICA = 30^0.) Tính góc (ABI.)