Tổng Của Ba Số Là 410. Tìm Số Thứ Ba Biết Số Thứ Nhất Bằng Số Thứ Hai Và Bằng Số Thứ Ba.

Hãy nhập câu hỏi của bạn, neftekumsk.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Tổng của ba số là 410. tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng số thứ ba.

Ta có: 2/5 số thứ nhất = 1/4 số thứ hai = 4/15 số thứ 3

4/10 số thữ nhất = 4/16 số thứ hai = 4/15 số thứ 3

=> Số thứ nhất chiếm 10phần

Số thứ hai chiếm 16 phần

Số thứ 3 chiếm 15 phần

Tổng số phần bằng nhau là: 10 + 15 + 16= 41(phần)

Số thứ nhất là:

410 : 41 x 10 = 100

Số thứ hai là: 410 : 41 x 15 = 150

Số thứ ba là: 410 : 41 x 16 = 191Ta có: 2/5 số thứ nhất = 1/4 số thứ hai = 4/15 số thứ 3 4/10 số thữ nhất = 4/16 số thứ hai = 4/15 số thứ 3=> Số thứ nhất chiếm 10 phầnSố thứ hai chiếm 16 phầnSố thứ 3 chiếm 15 phầnTổng số phần bằng nhau là:10 + 15 + 16 = 41﴾phần﴿Số thứ nhất là:410 : 41 x 10 = 100Số thứ hai là:410 : 41 x 15 = 150Số thứ ba là:410 : 41 x 16 = 191Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết 2/5số thứ nhất bằng 1/4số thứ hai và bằng 4/15số thứ ba.

Ta có: 2/5 số thứ nhất = 1/4 số thứ hai = 4/15 số thứ 3

4/10 số thữ nhất = 4/16 số thứ hai = 4/15 số thứ 3

=> Số thứ nhất chiếm 10phần

Số thứ hai chiếm 16 phần

Số thứ 3 chiếm 15 phần

Tổng số phần bằng nhau là: 10 + 15 + 16= 41(phần)

Số thứ nhất là:

410 : 41 x 10 = 100

Số thứ hai là: 410 : 41 x 15 = 150

Số thứ ba là: 410 : 41 x 16 = 191


Theo bài ra ta có 2/5 số thứ nhất =1/4 số thứ hai= 4/15 số thứ 1 ba.

4/10 số thứ nhất= 4/16 số thứ hai= 4/15 số thứ ba

Ta có sơ đồ

Số thứ nhất: 10 phần

Số thứ 2: 16 phần

Số thứ 3: 15 phần

Tổng số phần bằng nhau là:

10+16+15= 41(phần)

Số thứ nhất là: 410:41x10=100

Số thứ hai là: 410:41x16=160

Số thứ ba là: 410-100-160=150

Đáp số: 150


tong so phan bang nhau la

10+16+15=41

so thu nhat la :

410:41*10=100

so thu hai la

410:41*16=160

so thu ba la

410:41*15=150

dung nhe


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai và bằng 4/15 số thứ ba.

Xem thêm: Khu Du Lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh, Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Đọc tiếp...

Ta có: 2/5 số thứ nhất = 1/4 số thứ hai = 4/15 số thứ 3

4/10 số thữ nhất = 4/16 số thứ hai = 4/15 số thứ 3"

=> Số thứ nhất chiếm 10 phần

Số thứ hai chiếm 16 phần

Số thứ 3 chiếm 15 phần

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 15 + 16 = 41﴾phần﴿

Số thứ nhất là:

410 : 41 x 10 = 100

Số thứ hai là:

410 : 41 x 15 = 150

Số thứ ba là:

410 : 41 x 16 = 191

đ/s:...............


Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai và bằng 4/15số thứ ba.

Đọc tiếp...

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/4số thứ hai và bằng 4/15số thứ ba.

Đọc tiếp...

Ta có: 2/5 số thứ nhất = 1/4 số thứ hai = 4/15 số thứ ba

Quyđồng mẫu ta có: 4/10 số thứ nhất = 4/16 số thứ hai = 4/15 số thứ ba

=> Số thứ nhất chiếm 10 phần

Số thứ hai chiếm 16 phần

Số thứ 3 chiếm 15 phần

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 15 + 16 = 41(phần)

Số thứ nhất là:

410 : 41 x 10 = 100

Số thứ hai là:

410 : 41 x 15 = 150

Số thứ ba là:

410 : 41 x 16 = 191


Ta quy đồng tử số

2/5=4/10 1/4=4/16

Sơ đồ thì bạn tự vẽ nhé

Số thứ ba là:

410:(10+16+15)x15=150

Đáp số: 150


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗