VẼ ĐỒ THỊ TRONG MATLAB

x = 0:0.05:(20-4);%Tao có x voi cac phan tu tu 0 den 16 %moi phan tu cach nhau 0.05y = cos(x)-2*sin(x);%Tao sở hữu yplot(x,y,"bo:","LineWidth",3,"MarkerSize",5) %Ve vì thi tu cac gia tri vào sở hữu x va y, đường nét vẽ: width 3, danh dau hinc tron kích thước 5, mau xanh lam title("Do thi hinch sin"); %ten vày thixlabel("Thoi gian"); %chu thich truc xylabel("Gia tri"); %chu thich truc ygrid on %bat luoi

*
1.2.

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị trong matlab

lấy ví dụ như 2: Vẽ 2 đồ gia dụng thị trong 1 trục tọa độ

x = 0:pi/100:(4+1)*pi;%Tao sở hữu x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau pi*100y = sin(x);%Tao với yz=cos(x);%Tao mang zplot(x,z,"y",x,y,"g","LineStyle","-.","LineWidth",3)%Ve do thi tu cac gia tri vào sở hữu x va z voi mau vang va % bởi thi tu cac gia tri vào với x va y voi mau xanh la trong cung 1 cua so % net -. vị rong 3grid %cầm doi trang thai luoixlabel("X"),ylabel("Y") %chu thich truc x, ytitle("Graph sin(x) and cos(x)") %ten vày thiaxis(<0 đôi mươi -1.2 1.2>); %tao truc toa vày hien thi

*

1.3. lấy một ví dụ 3: Vẽ 3 thứ thị trong 1 trục tọa độ

x = 1:0.5:20-4;%Tao sở hữu x voi cac phan tu tu 1 den 16 %moi phan tu cach nhau 0.5y1 = sin(x)+cos(x);%Tao sở hữu y1y2 = sin(x)-2*cos(x);%tao với y2y3 = sin(x)+2*cos(x);%tao sở hữu y3plot(x,y1,"r+:",x,y2,"g*-",x,y3,"yo-") %Ve vày thi tu cac gia tri trong với x va y1 voi mau bởi vì, net ve :, danh dau + va %Ve vị thi tu cac gia tri trong mang x va y2 voi mau xanh la, net ve sầu -, danh dau * va % Ve do thi tu cac gia tri trong mang x va y3 voi mau vang, net ve -, danh dau o%Trong cung 1 cua sogrid on %bat luoi

*
1.4. lấy ví dụ như 4: Vẽ những vật thị trong 1 cửa sổ

clear all %xoa bienx=0:0.01:(4+1)*pi;%Tao với x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01 y1=sin(x); %Tao có y1 y2=cos(x);%Tao mang y2y3=sin(x)+cos(x);%Tao mang y3 subplot(3,1,1)%phân tách cua so tkhô nóng ma tran 3 x 1 khoang de ve sầu bởi thi, va chon cua so 1 de veplot(x,y3,"g") %Ve vì thi tu cac gia tri trong mang x va y3, net ve mau xanh lagrid on; %Bat luoi subplot(3,1,2)%phân tách cua so thanh ma tran 3 x 1 vùng de ve vày thi, va chon cua so 2 de veplot(x,y2,"y") %Ve vị thi tu cac gia tri vào có x va y2, net ve mau vanggrid on; %Bat luoi subplot(3,1,3)%phân chia cua so thanh hao ma tran 3 x 1 vùng de ve sầu do thi, va chon cua so 3 de veplot(x,y1,"b") %Ve bởi vì thi tu cac gia tri vào có x va y1, net ve mau xanh lamgrid on; %Bat luoi

*
1.5. lấy ví dụ như 5: Vẽ các vật dụng thị trong 1 cửa sổ

x=0:0.01:(4+1)*pi;%Tao có x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01 y1=sin(x); %Tao với y1 y2=cos(x);%Tao sở hữu y2y3=tan(x);%Tao sở hữu y3y4=sin(x).*sin(x); subplot(2,2,1)%phân chia cua so tkhô nóng ma tran 2 x 2 vùng de ve sầu vì chưng thi, va chon cua so 1 de veplot(x,y1,"b+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve vì chưng thi tu cac gia tri vào sở hữu x va y1, net ve : vày rong 2, danh dau + form size 5, mau xanh lamgrid on; %Bat luoi subplot(2,2,2)%phân chia cua so tkhô hanh ma tran 2 x 2 khoang de ve vì thi, va chon cua so 2 de veplot(x,y2,"r+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve bởi vì thi tu cac gia tri trong với x va y2, net ve : bởi rong 2, danh dau + form size 5, mau dogrid on; %Bat luoi subplot(2,2,3)%chia cua so thanh khô ma tran 2 x 2 vùng de ve sầu vì chưng thi, va chon cua so 3 de veplot(x,y3,"g+:","LineWidth",2,"MarkerSize",2) %Ve bởi vì thi tu cac gia tri vào mang x va y3, net ve sầu : bởi rong 2, danh dau + kích cỡ 2, mau xanh lagrid on; %Bat luoi subplot(2,2,4)%chia cua so tkhô cứng ma tran 2 x 2 khoang de ve sầu vì thi, va chon cua so 4 de veplot(x,y4,"y+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve bởi vì thi tu cac gia tri trong với x va y4, net ve : bởi vì rong 2, danh dau + form size 5, mau vanggrid on; %Bat luoi

*
2. Đồ thị thanh

x = 1:12; %Tao với x voi cac phan tu tu 1 den 12y=<8 1 1 5 0 5 5 2 0 2 2 4>; %Tao sở hữu ybar(x,y,0.5,"r");% ve vị thi tkhô giòn tu gia tri x y, mau bởi, vì rong 0. بينجو اون لاين 5grid %cố kỉnh doi trang tnhị luoixlabel("Thang") %Chu thich truc xylabel("Ma so") %chu thich truc ytitle("Nguyen Van Khuong") %ten vì thi

*
3.

Xem thêm: De Thi Toán Lớp 4 Học Kì 1 Năm 2020, Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kì 1 Năm 2022

Đồ thị tròn

%pie plotx=<1 8 1 1 5 0 5 5 2 0 2 2 4>; %Tao có xtach = <0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1> %Tao mang tach de mèo bởi vì thi tron%o cac vi tri tuong ung voi so 1, la 2 vi tri cuoi trong với x pie(x,tach) %Ve do thi tron voi cac vi tri cát trong với tach

*
4. Đồ thị trong tọa độ cực

%polar plott = 0:0.01:(4+1)*pi;%Tao sở hữu t voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01polar(t,abs(sin((4+1)*t).*cos((4+1)*t))) %Ve vì thi toa bởi cuc tu gia tri t va si abs(sin((4+1)*t).*cos((4+1)*t))

*

4. Đồ thị 3D

4.1. Đồ thị đường 3D

z = 0:pi/50:(4+1)*pi;%Tao sở hữu z voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau pi/50x=sin(z); %Tao với xy=cos(z); %Tao mang yplot3(x,y,z,"LineWidth",5,"LineStyle","-","Color","b") %Ve vày thi 3d tu cac gia tri trong có x,y,z, net ve - vày rong 5, mau xanh lamgrid; %ráng doi trang thai luoi

*
4.2. Đồ thị gồm đường contour

x = -1:0.05:1;%Tao có x voi cac phan tu tu -1 den 1 %moi phan tu cach nhau 0.05y=x; %Tao có y = meshgrid(x,y); %dinh luoi vez = x.^(3+4)+y.^(2+4); %Tao với zsurfc(x,y,z,"EdgeColor","b") %Tao be mat 3 chieu co duong contour ben duoi

*
4.3. Đồ thị mesh, surf

= meshgrid(-8:0.5:8); %dinch luoi vez = sqrt(x.^(2+4)+y.^(2+4)); %Tao với z subplot(2,2,1); %chia cua so tkhô nóng ma tran 2 x 2 vùng de ve bởi vì thi, va chon cua so 1 de vesurf(x,y,z,"EdgeColor","r"),title("Ham surf"); %Tao be mat 3 chieu va ten bởi thicolormaps hot %chon kieu khổng lồ mau cho vì chưng thishading interp %tao bong mang đến be mat subplot(2,2,2);%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve sầu vày thi, va chon cua so 2 de vemesh(x,y,z,"EdgeColor","b"),title("Ham mesh"); %Ve mat luoi 3d va them ten vì thisubplot(2,2,3);%phân tách cua so tkhô cứng ma tran 2 x 2 khoang de ve sầu do thi, va chon cua so 3 de vesurfc(x,y,z,"EdgeColor","y"),title("Ham surf");%Tao be mat 3 chieu teo duong contour va ten bởi vì thishading flat %Tao bong be mat kieu flatsubplot(2,2,4);%chia cua so tkhô cứng ma tran 2 x 2 khoang de ve vày thi, va chon cua so 4 de vemesh(x,y,z,"EdgeColor","c"),title("Ham mesh");%Ve mat luoi 3d va them ten do thishading flat %Tao bong be mat kieu flat

*
4.4. Vẽ hình cầu

%ve hinch cau tam (x=2, y=2, z=4) 3so cuoi msv = sphere(50); %Tao 3 với x,y,z la toa bởi cac diem tren hinh causubplot(1,2,1) %phân chia cua so thanh khô ma tran 1 x 2 khoang de ve sầu vì thi, va chon cua so 1 de vesurf(x+2,y+2,z+4) %Tao be mat 3dsubplot(1,2,2) %chia cua so tkhô cứng ma tran 1 x 2 khoang de ve sầu vì thi, va chon cua so 2 de vemesh(x+2,y+2,z+4)%Ve mat luoi 3d

*
4.5. Vẽ hình trụ

subplot(1,2,1) %phân chia cua so tkhô cứng ma tran 1 x 2 vùng de ve sầu do thi, va chon cua so 1 de vecylinder(<1 8 1 1 5 1 5>) %Ve hinh trusubplot(1,2,2) %phân tách cua so thanh khô ma tran 1 x 2 khoang de ve sầu vì chưng thi, va chon cua so 2 de vecylinder(<5 2 1 2 2 4>) %Ve hinh tru

*