Vẽ sơ đồ hệ hô hấp

TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÔ HẤPhường Ở THỰC VẬT

I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤPhường Ở THỰC VẬT

1. Hô hấp ở thực vật là gì?

- Hô hấp ở thực vật là quy trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống, trong đó các phân tử cacbohiđrat bị phân giải thành CO2với H2O, đồng thời giải phóng năng lượng, một phần năng lượng đó được tích lũy vào ATP..

Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ hệ hô hấp

2. Phương trình hô hấp tổng quát

C6H12O6+ 6O2→6CO2+ 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP)

3. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật

- Năng lượng được thải ra ở dạng nhiệt cần thiết để gia hạn nhiệt độ thuận lợi cho những hoạt động sống của cơ thể thực vật.

- Năng lượng được tích lũy trong ATP được sử dụng để vận chuyển vật chất vào cây, sinch trưởng, tổng hợp chất hữu cơ, sửa chữa những hư hại của tế bào…

- Tạo ra những sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

II. CON ĐƯỜNG HÔ HẤPhường Ở THỰC VẬT

1. Phân giải kị khí (đường phân cùng lên men)

- Xảy ra khi rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước, tốt cây ở vào điều kiện thiếu ôxi.

- Diễn ra ở tế bào chất gồm 2 vượt trình:

+ Đường phân là quá trình phân giải glucôzơ→axit piruvic và 2 ATPhường.

+ Lên men là axit piruvic lên men tạo thành rượu êtilic cùng CO2hoặc tạo thành axit lactic.

2. Phân giải hiếu khí (đường phân và hô hấp hiếu khí)

- Xảy ra mạnh trong những tế bào, cơ quan tiền đang hoạt động sinch lí mạnh như: hạt đang nảy mầm, hoa đang nở…

- Hô hấp hiếu khí diễn ra trong chất nền của ti thể gồm 2 quá trình:

+ Chu trình Crep: Lúc tất cả ôxi, axit piruvic từ tế bào chất vào ti thể. Tại đó, axit piruvic chuyển hóa theo quy trình Crep cùng bị ôxi hóa trọn vẹn.

+ Chuỗi chuyền electron: hiđrô bóc tách ra từ axit piruvic vào chu trình Crep được chuyền đến chuỗi chuyền electron đến oxi để tạo ra nước với giải pngóng năng lượng ATPhường. Từ 2 phân tử axit piruvic, qua hô hấp giải phóng ra 6 CO2, 6 H2O và 36 ATP..

- Từ 1 phân tử glucôzơ qua phân giải hiếu khí giải pđợi ra 38 ATPhường với nhiệt lượng.

III. HÔ HẤP SÁNG

- Là quy trình hấp thụ ôxi và giải pngóng CO2ngoài sáng, xảy ra đồng thời với quang hợp.

- Điều kiện: cường độ quang hợp cao, CO2ở lục lạp cạn kiệt, O2tích lũy nhiều.

- Hô hấp sáng sủa gây tiêu tốn lãng phí sản phẩm quang hợp.

Xem thêm: Top 15 App Vẽ Chibi Trên Iphone / Ipad, Thử Ngay 7 App Vẽ Chibi Từ Ảnh Thật Siêu Ấn Tượng

IV. QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤPhường VÀ QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Mối quan tiền hệ giữa hô hấp với quang đãng hợp:

- Hô hấp với quang đãng hợp là 2 quy trình phụ thuộc lẫn nhau.

- Sản phẩm của quang quẻ hợp (C6H12O6+ O2) là nguyên liệu của hô hấp với chất ôxi hóa trong hô hấp.

- Sản phẩm của hô hấp (CO2+ H2O) là nguyên ổn liệu để tổng hợp bắt buộc C6H12O6và giải pđợi ôxi vào quang hợp.

2. Mối quan lại hệ giữa hô hấp và môi trường

a) Nước

- Cần đến hô hấp, mất nước làm cho giảm cường độ hô hấp.

- Đối với các cơ quan tiền ở trạng thái ngủ (hạt), tăng lượng nước thì hô hấp tăng.

- Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước trong cơ thể.

b) Nhiệt độ

- lúc nhiệt độ tăng thì cường độ hô hấp tăng đến giới hạn chịu đựng của cây.

- Sự phụ thuộc của hô hấp vào nhiệt độ tuân thủ theo đúng định luật Van-Hôp: Q10= 2–3 (tăng nhiệt độ thêm 100C thì tốc độ phản ứng tăng lên gấp 2–3 lần).

- Nhiệt độ tối ưu mang lại hô hấp khoảng 30 - 350C.

c) Nồng độ O2

- lúc nồng độ O2trong không gian giảm xuống dưới 10% thì hô hấp bị ảnh hưởng, Khi giảm xuống 5% thì cây chuyển lịch sự phân giải kị khí→bất lợi mang đến cây trồng.

d) Nồng độ CO2

- CO2là sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí với lên men êtilic.

- Nồng độ CO2vào môi trường cao hơn 40% có tác dụng hô hấp bị ức chế.

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH HÔ HẤPhường Ở THỰC VẬT

Mẫu số 1

*

Mẫu số 2

*

Mẫu số 3

*

Mẫu số 4

*